15 | 05 | 2019
A+
A-

07.05.2019. Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes Nr. 19 lēmumi

RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 19 (07.05.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte M. Veinberga
Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieka p.i. K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas juriskonsulte, eksperte S. Micēviča

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 6 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 13 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka bojāšanu līdz pilnīgam augtspējas zudumam Rīgā, Ulbrokas ielā 44H (92. grupa, 726. grunts), pie Ulbrokas ielas 44A

Nolemj:

 1. uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 bērza ø 42 cm bojāšanu līdz pilnīgam augtspējas zudumam Rīgā, Ulbrokas ielā 44H (92. grupa, 726. grunts), pie Ulbrokas ielas 44A 179,28 EUR (viens simts septiņdesmit deviņi euro, divdesmit astoņi centi);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 42 cm Rīgā, Ulbrokas ielā 44H (92. grupa, 726. grunts), pie Ulbrokas ielas 44A;
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Eduarda Šmita ielā 1B (80. grupa, 2242. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 30 cm Rīgā, Eduarda Šmita ielā 1B (80. grupa, 2242. grunts).

 

2. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 45 (54. grupa, 101. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 apsi ø 75 cm, 5 kļavas ø 59, 62, 72, 81, 81 cm, 1 zirgkastaņu ø 44 cm un 1 papeli ø 141 cm Rīgā, Vienības gatvē 45 (54. grupa, 101. grunts);
 2. saistībā ar būvniecību:
  • atļaut cirst 26 kļavas ø 16 (celma caurmērs 20 cm), 16 (celma caurmērs 20 cm), 17 (celma caurmērs 21 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 20, 22, 22/17, 22/26, 23, 25, 25, 29, 30, 30, 31, 31, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 39, 44, 49, 53 cm, 1 ozolu ø 76 cm, 5 gobas ø 21, 23, 23, 24, 32 cm, 4 priedes ø 38, 38, 47, 55 cm, 2 robīnijas ø 22/27, 27 cm, 4 papeles ø 47, 56, 68, 74 cm, 1 Pensilvānijas osi ø 36 cm, 1 bērzu ø 39 cm, 1 Eiropas segliņu ø 18 cm (celma caurmērs 22 cm), 2 Eiropas lapegles ø 23, 32 cm un 1 sudrabkļavu ø 47 cm Rīgā, Vienības gatvē 45 (54. grupa, 101. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 13134,52 EUR (trīspadsmit tūkstoši viens simts trīsdesmit četri euro, piecdesmit divi centi);
  • zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 3. saistībā ar teritorijas kopšanu:
  • atļaut cirst 8 kļavas ø 24, 25, 32, 41, 43, 43, 46, 68 cm un 2 zirgkastaņas ø 29, 31 cm Rīgā, Vienības gatvē 45 (54. grupa, 101. grunts);
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2160,04 EUR (divi tūkstoši viens simts sešdesmit euro, četri centi);
  • pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

3. Par koku ciršanu Rīgā, Ventspils ielā 34 (75. grupa, 169. grunts) un Rīgā, Ventspils ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 075 0004), pie Ventspils ielas 34 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē:
  • 1 ievu ø 22/21/18/16/16 cm Rīgā, Ventspils ielā 34 (75. grupa, 169. grunts);
  • 1 osi ø 64 cm Rīgā, Ventspils ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 075 0004), pie Ventspils ielas 34
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 943,37 EUR (deviņi simti četrdesmit trīs euro, trīsdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

4. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Dignājas ielā bez numura (52. grupa, 2029. grunts) un par koku ciršanu Rīgā, Dignājas ielā bez numura (52. grupa, 2029. grunts) un Rīgā, Mazajā Stērstu ielā 4 (52. grupa, 28. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 39/42/44 cm Rīgā, Dignājas ielā bez numura (52. grupa, 2029. grunts);
 2. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē:
  • 12 kļavas ø 19 (celma caurmērs 25 cm), 21, 21, 22, 24, 26, 32, 35, 38, 20/51, 25/26, 32/32 cm, 2 bērzus ø 33, 37 cm, 2 liepas ø 31, 32 cm un 1 gobu ø 12/14 cm (celma caurmērs 25 cm) Rīgā, Dignājas ielā bez numura (52. grupa, 2029. grunts);
  • 1 ozolu ø 41 cm Rīgā, Mazajā Stērstu ielā 4 (52. grupa, 28. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 5028,41 EUR (pieci tūkstoši divdesmit astoņi euro, četrdesmit viens cents);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

5. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā bez numura (125. grupa, 2043. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 bērzus ø 49, 49, 41/37 cm Rīgā, Maskavas ielā bez numura (125. grupa, 2043. grunts);
 2. atļaut cirst 8 priedes ø 36, 24/22, 29, 25, 24, 25, 23, 48 cm Rīgā, Maskavas ielā bez numura (125. grupa, 2043. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2185,53 EUR (divi tūkstoši viens simts astoņdesmit pieci euro, piecdesmit trīs centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

6. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Mazsalacas ielā 24A (120. grupa, 1627. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 priedes ø 51, 49 cm Rīgā, Mazsalacas ielā 24A (120. grupa, 1627. grunts).

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 78D (93. grupa, 344. grunts)

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.06.2019.

 

2. Par koka ciršanu Rīgā, Rātsupītes ielas sarkanajās līnijās (104. grupa, 9000. grunts), pie zemesgabala ar adresi Rīga, Rātsupītes iela 7

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 bērzu ø 74 cm Rīgā, Rātsupītes ielas sarkanajās līnijās (104. grupa, 9000. grunts), pie zemesgabaliem ar adresi Rīga, Rātsupītes iela 7;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

3. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Grīvas ielā 26 (67. grupa, 560. grunts), Rīgā, Iļģuciema ielā 6 (67. grupa, 578. grunts), Rīgā, zemesgabalā bez adreses (67. grupa, 145. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 52 cm Rīgā, Iļģuciema ielā 6 (67. grupa, 578. grunts);
 2. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  • 2 liepas ø 27, 58/47 cm Rīgā, Grīvas ielā 26 (67. grupa, 560. grunts);
  • 1 kļavu ø 57 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (67. grupa, 145. grunts);
 3. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

4. Par koku ciršanu Rīgā, Dumbrāja ielā 25 (93. grupa, 119. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 40, 42 cm Rīgā, Dumbrāja ielā 25 (93. grupa, 119. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 186,68 EUR (viens simts astoņdesmit seši euro, sešdesmit astoņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

5. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Mednieku ielā 9 (18. grupa, 88. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 78 cm Rīgā, Mednieku ielā 9 (18. grupa, 88. grunts).

 

6. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Šampētera ielā bez numura (76. grupa, 177. grunts; kadastra apzīmējums 0100 076 0162), pie Šampētera ielas 1A

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.07.2019.

 

7. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Ģertrūdes ielā 45 (29. grupa, 122. grunts)

Nolemj:

            atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 51 cm Rīgā, Ģertrūdes ielā 45 (29. grupa, 122. grunts).

 

8. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lomonosova ielā 1A k-9 (46. grupa, 2021. grunts), pie Aiviekstes ielas 15, pie Aiviekstes ielas 13 un pie Aiviekstes ielas 22

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.05.2019.

 

9. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dārzciema ielā 64 (121. grupa, 2489. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.07.2019.

 

10. Par koka ciršanu Rīgā, Gunāra Astras ielā 5B (71. grupa, 1443. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 66 cm Rīgā, Gunāra Astras ielā 5B (71. grupa, 1443. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 120,20 EUR (viens simts divdesmit euro, divdesmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

11. Par koka ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 46 (70. grupa, 196. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu bērzu ø 55 cm Rīgā, Ūnijas ielā 46 (70. grupa, 196. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 25,04 EUR (divdesmit pieci euro, četri centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

12. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Zvejas ielā 12 (120. grupa, 236. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.06.2019.

 

13. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mazajā Juglas ielā 47 (123. grupa, 2156. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.07.2019.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X