17 | 06 | 2019
A+
A-

10.06.2019. Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes Nr. 24 lēmumi

RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 24 (10.06.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts,Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājas p.i. V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieka p.i. K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte M. Veinberga
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas juriskonsulte, eksperte S. Micēviča

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 9 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 18 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par koka ciršanu saistībā ar pieslēgumu 110 kV apakšstacijai “Bolderāja 2” Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 13 (97. grupa, 2129. grunts, kadastra apzīmējums 0100 097 0099)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 22cm Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 13 (97. grupa, 2129. grunts; kadastra apzīmējums 0100 097 0099) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 93,91 EUR (deviņdesmit trīs euro, deviņdesmit viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

2. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Graudu ielā 46A (107. grupa, 2285. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Graudu ielā 46A (107. grupa, 2285. grunts).

 

3. Par koka ciršanu Rīgā, Enkura ielā 6A (62. grupa, 46. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 osi ø 91 cm Rīgā, Enkura ielā 6A (62. grupa, 46. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 776,89 EUR (septiņi simti septiņdesmit seši euro, astoņdesmit deviņi centi).

 

4. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Mazajā Stērstu ielā 4 (52. grupa, 2029. grunts; kadastra apzīmējums 0100 052 0263) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 5 kļavas ø 31, 32, 18 (celma caurmērs 24 cm), 21/27, 39 cm Rīgā, Mazajā Stērstu ielā 4 (52. grupa, 2029. grunts; kadastra apzīmējums 0100 052 0263).

 

5. Par koku ciršanu Rīgā, Dāliju ielā 21A (105. grupa, 2208. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 28 cm, 4 ozolus ø 18 (celma caurmērs 22 cm), 58, 26, 24 cm un 1 egli ø 37 cm Rīgā, Dāliju ielā 21A (105. grupa, 2208. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1630,61 EUR (viens tūkstotis seši simti trīsdesmit euro, sešdesmit viens cents).

 

6. Par koku ciršanu Rīgā, Rikšotāju ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 082 9019), pretī Rikšotāju ielai 18 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 15 melnalkšņus ø 29, 31, 32, 32/37, 34/35, 35, 35, 36, 40, 40, 40, 41, 43, 45, 56 cm un 1 gobu ø 30 cm Rīgā, Rikšotāju ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 082 9019), pretī Rikšotāju ielai 18 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 5728,48 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti divdesmit astoņi euro, četrdesmit astoņi centi).

 

7. Par koka ciršanu Rīgā, Firsa Sadovņikova ielā 22 (43. grupa, 109. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 45 cm Rīgā, Firsa Sadovņikova ielā 22 (43. grupa, 109. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 384,18 EUR (trīs simti astoņdesmit četri euro, astoņpadsmit centi).

 

8. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Turaidas ielā 1A (70. grupa, 627. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.08.2019.

 

9. Par koka ciršanu Rīgā, Gatiņa ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 127 2133), pie Gatiņa ielas 2 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 37 cm Rīgā, Gatiņa ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 127 2133), pie Gatiņa ielas 2 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 315,88 EUR (trīs simti piecpadsmit euro, astoņdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ērkšķu ielā 3 (82. grupa, 130. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.07.2019.

 

2. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Baložu ielā 33 (60. grupa, 349. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 robīniju ø 48/54 cm Rīgā, Baložu ielā 33 (60. grupa, 349. grunts).

 

3. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Kuldīgas ielā 29 (64. grupa, 229. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 69 cm Rīgā, Kuldīgas ielā 29 (64. grupa, 229. grunts).

 

4. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Slokas ielā 48A (63. grupa, 120. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 80 cm Rīgā, Slokas ielā 48A (63. grupa, 120. grunts).

 

5. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Konsula ielā 17 (64. grupa, 368. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 59 cm Rīgā, Konsula ielā 17 (64. grupa, 368. grunts).

 

6. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 11 (61. grupa, 192. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 45 cm Rīgā, Kalnciema ielā 11 (61. grupa, 192. grunts);
 2. atļaut cirst 2 liepas ø 36, 58 cm Rīgā, Kalnciema ielā 11 (61. grupa, 192. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 296,87 EUR (divi simti deviņdesmit seši euro, astoņdesmit septiņi centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

7. Par koku ciršanu Rīgā, Graudu ielas sarkanajās līnijās (107. grupa, 535. grunts; kadastra apzīmējums 0100 073 0024), krustojumā ar Mālu ielu, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (103. grupa, 12. grunts; kadastra apzīmējums 0100 103 0038), pie Flotes ielas 12A, Rīgā, Flotes ielas sarkanajās līnijās (103. grupa, 2026. grunts), pie Flotes ielas 12A

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  • 3 kļavas ø 13/21, 16/23, 8/8/14/14/16/20 cm Rīgā, Graudu ielas sarkanajās līnijās (107. grupa, 535. grunts; kadastra apzīmējums 0100 073 0024), krustojumā ar Mālu ielu;
  • 2 vītolus ø 34/38, 74 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (103. grupa, 12. grunts; kadastra apzīmējums 0100 103 0038), pie Flotes ielas 12A;
  • 1 vītolu ø 76 cm Rīgā, Flotes ielas sarkanajās līnijās (103. grupa, 2026. grunts), pie Flotes ielas 12A
 1. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

8. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Mežrozīšu ielā 14 (101. grupa, 134. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 43 cm Rīgā, Mežrozīšu ielā 14 (101. grupa, 134. grunts).

 

9. Par koku ciršanu Rīgā, Garajā ielā 24 (67. grupa, 2105. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 2 liepas ø 46, 33 cm Rīgā, Garajā ielā 24 (67. grupa, 2105. grunts);
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

10. Par koka ciršanu Rīgā, Priedaines ielā 38 (99. grupa, 66. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 67 cm Rīgā, Priedaines ielā 38 (99. grupa, 66. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 152,53 EUR (viens simts piecdesmit divi euro, piecdesmit trīs centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

11. Par koku ciršanu Rīgā, Mūrnieku ielā 4 (37. grupa, 27. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 papeles ø 62, 30/22, 76 cm Rīgā, Mūrnieku ielā 4 (31. grupa, 27. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 675,69 EUR (seši simti septiņdesmit pieci euro, sešdesmit deviņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

12. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Pļavas ielā 3 (37. grupa, 103. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 55 cm Rīgā, Pļavas ielā 3 (37. grupa, 103. grunts);
 2. atļaut cirst 1 robīniju ø 38 cm Rīgā, Pļavas ielā 3 (37. grupa, 103. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 432,55 EUR (četri simti trīsdesmit divi euro, piecdesmit pieci centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

13. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Višķu ielā 3 (78. grupa, 970. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.08.2019.

 

14. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Ausmas ielas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 115 0209, pie ēkas Burtnieku ielā 2A un par koku ciršanu Rīgā, Burtnieku ielā 2A (115. grupa, 124. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 4 bērzu ø 51, 55, 33, 53 cm Rīgā, Ausmas ielas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 115 0209, pie ēkas Burtnieku ielā 2A ciršanu;
 2. atļaut cirst 2 bērzus ø 38, 34 cm, 1 kļavu ø 14 (celma caurmērs 21 cm) cm un 1 liepu ø 20 cm Rīgā, Burtnieku ielā 2A (115. grupa, 124. grunts);
 3. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

15. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Ūdeļu ielā 22 (123. grupa, 2166. grunts, kadastra apzīmējuma Nr. 0100 123 0216), Rīgā, Ūdeļu ielā 24 (123. grupa, 2196. grunts), Rīgā, Ūdeļu ielā 26 (123. grupa, 2195. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst:
  • 6 kļavas ø 30, 36, 20, 41, 45, 29 cm, 7 liepas ø 36, 26, 30, 30, 48, 31, 41 cm Rīgā, Ūdeļu ielā 22 (123. grupa, 2166. grunts, kadastra apzīmējuma Nr. 0100 123 0216);
  • 3 kļavas ø 59, 27/36, 31 cm Rīgā, Ūdeļu ielā 24 (123. grupa, 2196. grunts);
  • 1 liepu ø 33 cm, 4 zirgkastaņas ø 29, 24/23, 19 (celma caurmērs 25 cm), 18 (celma caurmērs 32 cm) cm un 1 bērzu ø 29 cm, Rīgā, Ūdeļu ielā 26 (123. grupa, 2195. grunts);
 2. atļaut cirst:
  • 1 zirgkastaņu ø 15/15/12/18 (celma caurmērs 30 cm) cm un 1 papeli ø 68 cm Rīgā, Ūdeļu ielā 22 (123. grupa, 2166. grunts, kadastra apzīmējuma Nr. 0100 123 0216);
  • 2 papeles ø 76, 102 cm Rīgā, Ūdeļu ielā 24 (123. grupa, 2196. grunts);
  • 8 papeles ø 50, 53, 65, 37/34, 50, 51, 52, 54 cm un 1 kļavu ø 38/20 cm Rīgā, Ūdeļu ielā 26 (123. grupa, 2195. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1797,61 EUR (viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit septiņi euro, sešdesmit viens cents);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

16. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Viskaļu ielā 40 (85. grupa, 147. grunts), par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Viskaļu ielā 36 (85. grupa, 20. grunts, kadastra apzīmējums 0100 085 2158)

Nolemj:

 1. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 1 kļavas ø 54 cm Rīgā, Viskaļu ielā 40 (85. grupa, 147. grunts) ciršanu;
 2. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 58 cm Rīgā, Viskaļu ielā 36 (85. grupa, 20. grunts, kadastra apzīmējums 0100 085 2158);
 3. atļaut cirst 25 bērzus ø 22, 22, 45, 28, 31, 34, 31, 20, 26, 24, 20, 26, 40/39, 20, 17 (celma caurmērs 23 cm), 26, 29, 39/49, 40, 14 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 21 cm), 20, 48, 15 (celma caurmērs 22 cm), 21 cm; 3 ošlapu kļavas ø 18 (celma caurmērs 25 cm), 23, 18 (celma caurmērs 23 cm) cm, 2 zirgkastaņas ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 35 cm, 1 liepu ø 18 (celma caurmērs 22 cm) cm, 5 kļavas ø 50, 31, 22, 21, 16 (celma caurmērs 20 cm) cm, 1 gobu ø 20 cm;
 4. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

17. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Melīdas ielā 3 (112. grupa, 291. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 1 papeles ø 98 cm ciršanu Rīgā, Melīdas ielā 3 (112. grupa, 291. grunts).

 

18. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Airu ielā 107 (120. grupa, 1056. grunts, kadastra apzīmējums 0100 120 0322)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 papeli ø 102 cm Rīgā, Airu ielā 107 (120. grupa, 1056. grunts, kadastra apzīmējums 0100 120 0322).

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X