21 | 03 | 2019
A+
A-

11.03.2019. Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes Nr. 11 lēmumi

RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 11  (11.03.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts V. Petrovs

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un
apstādījumu nodaļas vadītāja
A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un
apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece
A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenās ainavu arhitektes p.i. D.Skrūzmane
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieka p.i. K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas juriskonsulte, eksperte S. Micēviča

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 7 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 13 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Silikātu ielā 38 (110. grupa, 2183. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 5 ošus ø 43, 20, 35/23, 37, 38 cm Rīgā, Silikātu ielā 38 (110. grupa, 2183. grunts).

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Cēres ielā 85 (106. grupa, 855. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 0978) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.04.2019.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Lipaiķu ielā 5 (99. grupa, 2264. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 31/23 cm un 1 vītolu ø 8/14/14/15/20/21 cm Rīgā, Lipaiķu ielā 5 (99. grupa, 2264. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 544,68 EUR (pieci simti četrdesmit četri euro, sešdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Ganību dambī 11 (12. grupa, 129. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 33 cm Rīgā, Ganību dambī 11 (12. grupa, 129. grunts);
 2. atļaut cirst 6 kļavas ø 26, 29, 41, 16 (celma caurmērs 21 cm), 50, 32 cm, 2 liepas ø 16 (celma caurmērs 21 cm) 42 cm, 2 bērzus ø 25, 30 cm, 2 papeles ø 90, 45 cm, 1 ošlapu kļavu ø 52 cm, 1 gobu ø 18 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Ganību dambī 11 (12. grupa, 129. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas, (vai arī) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 7946,05 EUR (septiņi tūkstoši deviņi simti četrdesmit seši euro, pieci centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Garciema ielā 12 (120. grupa, 927. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 46 cm Rīgā, Garciema ielā 12 (120. grupa, 927. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 392,71 EUR (trīs simti deviņdesmit divi euro, septiņdesmit viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā bez numura; Sergeja Eizenšteina ielā bez numura (122. grupa, 2121. grunts) saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 04.2019. līdz 09.05.2019. rīkot publisko apspriešanu par 10 kļavu ø 22/23/24, 35, 31, 20, 50, 21, 32, 21, 17/17 (celma caurmērs 32 cm), 28/32 cm; 2 apšu ø 30/36, 30/35/38 cm; 11 liepu ø 37, 29, 35, 40, 36, 32, 24, 23, 27, 23, 44 cm; 2 pīlādžu ø 23, 18 (celma caurmērs 20 cm) cm; 42 bērzu ø 30, 45, 28, 37, 28, 17/21, 23, 17 (celma caurmērs 20 cm), 26, 37, 18/39, 26, 28, 19 (celma caurmērs 25 cm), 26, 27, 29, 27, 33, 20, 22, 26, 26, 22, 30, 19 (celma caurmērs 25 cm), 29, 19 (celma caurmērs 24 cm), 31, 28, 25, 26, 28, 23, 31, 25, 31, 25, 25, 17 (celma caurmērs 20 cm), 21, 22 cm; 4 priežu ø 17 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 30 cm; 1 baltalkšņa ø 23 cm; 1 ievas ø 4/8/9/10/11/15/16/16/17/20 cm; 4 ošlapu kļavu ø 4/6/7/8/10/11/12/13/13/15/19, 17/21/23, 10/12/13/14/15/18/21, 10/12/12/13/14/16/20 cm ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā bez numura; Sergeja Eizenšteina ielā bez numura (122. grupa, 2121. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 04.2019. Ne vēlāk kā līdz 23.04.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 04.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Hipokrāta ielā bez numura; Sergeja Eizenšteina ielā bez numura (122. grupa, 2121. grunts).
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.2019.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku saistībā ar būvniecību un par koka ciršanu Rīgā, Seces ielā 2B (93. grupa, 2262. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0607)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 melnalksni ø 65 cm Rīgā, Seces ielā 2B (93. grupa, 2262. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0607);
 2. atļaut cirst 1 liepu ø 73 cm Rīgā, Seces ielā 2B (93. grupa, 2262. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0607);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 332,38 EUR (trīs simti trīsdesmit divi euro, trīsdesmit astoņi centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Fridriha Candera ielā 12 (76. grupa, 2047. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.04.2019.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Priedaines ielas sarkanajās līnijās (99. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 9010), pie Priedaines ielas 19

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.05.2019.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Ernestīnes ielā 34 (59. grupa, 201. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 4 kļavas ø 50, 54, 58, 97 cm Rīgā, Ernestīnes ielā 34 (59. grupa, 201. grunts);
 2. atļaut cirst 4 kļavas ø 62, 50, 87, 48 cm Rīgā, Ernestīnes ielā 34 (59. grupa, 201. grunts).

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, K. Valdemāra ielā 10B (9. grupa, 2. grunts) Esplanādē

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bīstamu Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamu koku (dižkoks) aso egli ø 45 cm Rīgā, Valdemāra ielā 10B (9. grupa, 2. grunts), Esplanādē;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Dārziņu 10. līnijā 24 (125. grupa, 4223. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 aso egli ø 38 cm, 1 egli ø 41 cm Rīgā, Dārziņu 10. līnijā 24 (125. grupa, 4223. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 359,70 EUR (trīs simti piecdesmit deviņi euro, septiņdesmit centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Skudru ielā 15 (121. grupa, 345. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 38 cm Rīgā, Skudru ielā 15 (121. grupa, 345. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 173,02 EUR (viens simts septiņdesmit trīs euro, divi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 61 (89. grupa, 2071. grunts)

Nolemj:

            atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 61 (89. grupa, 2071. grunts).

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 3 (20. grupa, 61. grunts)

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.04.2019.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 12 (18. grupa, 25. grunts)

Nolemj:

 1. no 05.2019. līdz 16.05.2019. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 kļavas ø 35 cm un 1 liepas ø 16 (celma caurmērs 22 cm) cm Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 12 (18. grupa, 25. grunts) ciršanu;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 04.2019. Ne vēlāk kā līdz 30.04.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 04.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 12 (18. grupa, 25. grunts), Mednieku ielas pusē;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.2019.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mazsalacas ielā 24A (120. grupa, 1627. grunts)

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.05.2019.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Stāvvadu ielā (120. grupa, 2613. grunts), pie Paegļu ielas 5

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.05.2019.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 193 (120. grupa, 71. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 23, 31 cm Rīgā, Vecāķu prospektā 193 (120. grupa, 71. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 122,93 EUR (viens simts divdesmit divi euro, deviņdesmit trīs centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Akmeņu ielā 15 (49. grupa, 129. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 23 cm Rīgā, Akmeņu ielā 15 (49. grupa, grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 104,72 EUR (viens simts četri euro septiņdesmit divi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X