18 | 06 | 2021
A+
A-

14.06.2021. Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes Nr. 24 lēmumi

RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 24 (14.06.2021.)

Sēdi vada:

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētāja, Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Mēģe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas eksperte, galvenā speciāliste, Komisijas sekretāre A. Pūpola

Darba kārtībā:

 • 13 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 19 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

1.2. BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Balasta dambī 20 (62. grupa, 76. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. Atļaut cirst 2 ozolus ø 59, 73 cm Rīgā, Balasta dambī 20 (62. grupa, 76. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2817,28 EUR (divi tūkstoši astoņi simti septiņpadsmit euro, divdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 6 (kadastra apzīmējums 0100 054 0185) un Rīgā, Vienības gatves sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 054 0025) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.08.2021.

 

1.2.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 45 (kadastra apzīmējums 0100 054 0101) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.08.2021.

 

1.2.4. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Tīraines ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 107 0686) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Tīraines ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 107 0686).

 

1.2.5. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Krustpils ielā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 121 2617) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Krustpils ielā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 121 2617).

 

1.2.6. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 121 0462), pie Apmetņu ielas 14 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 121 0462), pie Apmetņu ielas 14.

 

1.2.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Mazās Zolitūdes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 082 9021), pie Mazās Zolitūdes ielas 13A saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 75 cm Rīgā, Mazās Zolitūdes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 082 9021), pie Mazās Zolitūdes ielas 13A pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 640,29 EUR (seši simti četrdesmit euro, divdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Vībotņu ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 082 1327)

saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 55 cm un 1 ozolu ø 18 cm (celma caurmērs 26 cm) Rīgā, Vībotņu ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 082 1327) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 388,44 EUR (trīs simti astoņdesmit astoņi euro, četrdesmit četri centi);
 3. (šo rindkopu dzēst, ja izmaiņas būvprojektā) noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.9. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Linezera ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 092 0481) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.07.2021.

 

1.2.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Invalīdu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 017 0052) saistībā ar teritorijas kopšanu, labiekārtojuma izveidi, ēkas pārbūvi

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.07.2021.

 

1.2.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Ūdeļu ielā 37A (kadastra apzīmējums 0100 123 2501)

Nolemj:

 1. saistībā ar būvniecību:
  • atļaut cirst 3 kļavas ø 26, 17 (celma caurmērs 23 cm), 39/28/19 cm Rīgā, Ūdeļu ielā 37A (kadastra apzīmējums 0100 123 2501) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 513,94 EUR (pieci simti trīspadsmit euro, deviņdesmit četri centi);
  • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
 2. saistībā ar teritorijas kopšanu:
  • atļaut cirst 1 ievu ø 18 (celma caurmērs 24 cm) cm un 3 kļavas ø 24, 25/21/30/35, 20/15 cm Rīgā, Ūdeļu ielā 37A (kadastra apzīmējums 0100 123 2501);
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 815,03 EUR (astoņi simti piecpadsmit euro, trīs centi);
  • noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.2.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 4. līnijā 19 (kadastra apzīmējums 0100 114 0570) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.08.2021.

 

1.2.13. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kalmju ielā 19A (kadastra apzīmējums 0100 113 0446) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.07.2021.

 

1.3. TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Volguntes ielā 48 (kadastra apzīmējums 100 076 0122)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 osi ø 61 cm Rīgā, Volguntes ielā 48 (kadastra apzīmējums 0100 076 0122);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 277,74 EUR (divi simti septiņdesmit septiņi euro, septiņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Valtaiķu ielā 43 (kadastra apzīmējums 0100 099 0756)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.08.2021.

 

1.3.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 83 (kadastra apzīmējums 0100 074 0175)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.08.2021.

 

1.3.4. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Zārdu ielā1 (kadastra apzīmējums 0100 076 0345

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Zārdu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 076 0345).

 

1.3.5. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, zemesgabalā bez adreses kadastra apzīmējums 0100 067 2104), pie Grīvas ielas 15

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 30 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums (0100 067 2104), pie Grīvas ielas 15.

 

1.3.6. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Parādes ielā 24A (kadastra apzīmējums 0100 103 0029)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par 1 kļavas ø 38 cm ciršanu Rīgā, Parādes ielā 24A (kadastra apzīmējums 0100 103 0029).

 

1.3.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Grīvas ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 067 0394)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.07.2021.

 

1.3.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Bātas ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 107 2354)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.07.2021.

 

1.3.9. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Senču ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 026 0227)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.07.2021.

 

1.3.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Hospitāļu ielā 37 (kadastra apzīmējums 0100 025 0016)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.08.2021.

 

1.3.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Viskaļu ielā 27 (kadastra apzīmējums 0100 085 2014)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 42, 37 cm Rīgā, Viskaļu ielā 27 (kadastra apzīmējums 0100 085 2014);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 179,85 EUR (viens simts septiņdesmit deviņi euro, astoņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.12. § Par koka ciršanu Rīgā, Caunes ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 086 0191)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 60 cm Rīgā, Caunes ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 086 0191);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 136,60 EUR (viens simts trīsdesmit seši euro, sešdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.13. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Augstienes ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 127 0395)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 1 priedes ø 54 cm ciršanu Rīgā, Augstienes ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 127 0395).

 

1.3.14. § Par koku ciršanu Rīgā, Visbijas prospektā 27 (kadastra apzīmējums 0100 094 0025)

Nolemj:

 1. atļaut cirst kalstošas 3 priedes ø 24, 29, 31 cm un 1 bērzu ø 23 cm Rīgā, Visbijas prospektā 27, (kadastra apzīmējums 0100 094 0025);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 128,86 EUR (viens simts divdesmit astoņi euro, astoņdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.15. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Sniega ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 111 0037)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par 1 kļavas ø 80 cm ciršanu Rīgā, Sniega ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 111 0037).

 

1.3.16. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Saivas ielā (kadastra apzīmējums 0100 120 1523)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Mangaļsalā, pie Saivas ielas (kadastra apzīmējums 0100 120 1523).

 

1.3.17. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Saivas ielā (kadastra apzīmējums 0100 120 1523)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Mangaļsalā, pie Saivas ielas (kadastra apzīmējums 0100 120 1523).

 

1.3.18. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Lietus ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 120 0796)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par 1 baltās robīnijas ø 58 cm ciršanu Rīgā, Lietus ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 120 0796).

 

1.3.19. § Par koka ciršanu Rīgā, Kokneses prospektā 19 (kadastra apzīmējums 0100 094 0041)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 30 cm Rīgā, Kokneses prospektā 19 (kadastra apzīmējums 0100 094 0041);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 136,60 EUR (viens simts trīsdesmit seši euro, sešdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X