26 | 04 | 2021
A+
A-

19.04.2021. Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes Nr. 16 lēmumi

RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 16 (19.04.2021.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdzes, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 9 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 23 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Zolitūdes ielā 41 (kadastra apzīmējums 0100 082 0594) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Zolitūdes ielā 41 (kadastra apzīmējums 0100 082 0594).

 

 1. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 121 0462), pie Apmetņu ielas 14 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.07.2021.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Barkavas ielā (kadastra numurs 0100 121 0789, kadastra apzīmējums 0100 121 0241), pie Barkavas ielas 6

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.07.2021.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kupravas ielā bez adreses (kadastra numurs 0100 121 9999, kadastra apzīmējums 0100 121 0159), pie Kupravas ielas bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 121 2691)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.07.2021.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Pildas ielā 41 (kadastra numurs 0100 118 0007, kadastra apzīmējums 0100 118 0094) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 piramidālās papeles ø 65, 59 cm, 1 bērzu ø 61 cm, 1 osi ø 56 cm Rīgā, Pildas ielā 41 (kadastra numurs 0100 118 0007, kadastra apzīmējums 0100 118 0094) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1161,92 EUR (viens tūkstotis viens simts sešdesmit viens euro, deviņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Purvciema ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 070 0316) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Purvciema ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 070 0316).

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ēdoles ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 077 0048) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.05.2021.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Invalīdu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 017 0052) saistībā ar teritorijas kopšanu un labiekārtojuma izveidi

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.06.2021.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Čiekuru ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 068 0070) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 37 cm Rīgā, Čiekuru ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 068 0070) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 315,88 EUR (trīs simti piecpadsmit euro, astoņdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Gulbju ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 119 0016), pie Gulbju ielas 18A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 vītolus ø 100, 82, 108, 29/47 cm Rīgā, Gulbju ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 119 0016), pie Gulbju ielas 18A;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Codes ielā 58A (kadastra numurs 0100 106 0225, kadastra apzīmējums 0100 106 1032)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 65 cm Rīgā, Codes ielā 58A (kadastra numurs 0100 106 0225, kadastra apzīmējums 0100 106 1032);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 295,96 EUR (divi simti deviņdesmit pieci euro, deviņdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 79 (kadastra apzīmējums 0100 106 0272)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 66 cm Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 79 (kadastra apzīmējums 0100 106 0272);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 300,51 EUR (trīs simti euro, piecdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 82 (kadastra apzīmējums 0100 056 0097)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.06.2021.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 205 (kadastra numurs 0100 099 0324, kadastra apzīmējums 0100 099 0704)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 50, 51 cm Rīgā, Kalnciema ielā 205 (kadastra numurs 0100 099 0324, kadastra apzīmējums 0100 099 0704);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 459,87 EUR (četri simti piecdesmit deviņi euro, astoņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Bāriņu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 057 0149)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.06.2021.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Pērnavas ielā 54 (kadastra apzīmējums 0100 036 0101)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 35 cm Rīgā, Pērnavas ielā 54 (kadastra apzīmējums 0100 036 0101);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 24,90EUR (divdesmit četri euro, deviņdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 266 k-3 (kadastra apzīmējums 0100 078 0338), pie Maskavas ielas 266 k-1 un pie Maskavas ielas 266 k-2

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.06.2021.

 

 1. Par koka ciršanas Rīgā, Raunas ielā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 089 0196), pie ēkas Raunas ielā 35 k-2 lietas izbeigšanu

Nolemj:

izbeigt lietu par koka ciršanu Rīgā, Raunas ielā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 089 0196), pie ēkas Raunas ielā 35 k-2.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 82 (kadastra apzīmējums 0100 070 2453)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.07.2021.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Lielvārdes ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 115 0189)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.06.2021.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Auru ielā 14A (kadastra apzīmējums 0100 117 2102)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 Rietumu tūju ø 15/20/23/19/12 cm Rīgā, Auru ielā 14A (kadastra apzīmējums 0100 117 2102);
 2. atļaut cirst 1 papeli ø 18/28 cm Rīgā, Auru ielā 14A (kadastra apzīmējums 0100 117 2102);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 83,78 EUR (astoņdesmit trīs euro, septiņdesmit astoņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Ķiburgas ielā 11D (kadastra apzīmējums 0100 082 2577)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 60 cm Rīgā, Ķiburgas ielā 11D (kadastra apzīmējums 0100 082 2577).

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Tāšu ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 082 2251)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 bērzus ø 36, 34, 32, 38 cm Rīgā, Tāšu ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 82 2251);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 318,72 EUR (trīs simti astoņpadsmit euro, septiņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 077 2114), pie Podraga ielas 2

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 80 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 077 2114), pie Podraga ielas 2;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 383 (kadastra apzīmējums 0100 091 0046)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 58 cm Rīgā, Brīvības gatvē 383 (kadastra apzīmējums 0100 091 0046);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 52,82 EUR (piecdesmit divi euro, astoņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Gaujas ielā 57A (kadastra apzīmējums 0100 085 0121)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 47 cm Rīgā, Gaujas ielā 57A (kadastra apzīmējums 0100 085 0121);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 107,00 EUR (viens simts septiņi euro, nulle centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Ganību dambī 21 (kadastra apzīmējums 0100 014 2084)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 vītolus ø 42/52/54/36/44, 50 cm Rīgā, Ganību dambī 21 (kadastra apzīmējums 0100 014 2084);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 506,32 EUR (pieci simti seši euro, trīsdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Ceļinieku ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 016 0066)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 99 cm Rīgā, Ceļinieku ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 016 0066);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 450,77 EUR (četri simti piecdesmit euro, septiņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Atlantijas ielā 40 (kadastra apzīmējums 0100 120 1291)

Nolemj:

          pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.06.2021.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Vasarnieku ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 120 0501)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 4 priedes ø 35, 40, 58, 57 cm Rīgā, Vasarnieku ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 120 0501);
 2. atļaut cirst 2 priedes ø 61, 68 cm Rīgā, Vasarnieku ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 120 0501);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 587,36 EUR (pieci simti astoņdesmit septiņi euro, trīsdesmit seši centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Sarmas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 111 0730)

Nolemj:

          pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.06.2021.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Viļa Olava ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 094 0133)

Nolemj:

          pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.05.2021.

 

Fontu izmērs
Kontrasts