27 | 08 | 2021
A+
A-

23.08.2021. Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes Nr. 34 lēmumi

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 34 (23.08.2021.)

Sēdi vada:

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājas p.i., Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) Apstādījumu inspekcijas vadītāja vietnieks V.Freimanis

Komisijas locekļi:

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Mēģe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas vadītāja p.i. M.Slimbahs 
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” vadītājs J. Lediņš
Būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas eksperte, galvenā speciāliste, Komisijas sekretāre A.Pūpola

Darba kārtībā:

 • 1 jautājums par koku patvaļīgu ciršanu;
 • 11 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 3 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

 

1.1.1. § Par patvaļīgu koka ciršanu Rīgā, Dumbrāja ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 093 0599)

 

Nolemj:

uzlikt par pienākumu […] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 bērza ø 17 cm (celma caurmērs 21 cm) patvaļīgu ciršanu Rīgā, Dumbrāja ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 093 0599) 72,57 EUR (septiņdesmit divi euro, piecdesmit septiņi centi).

1.2. BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lēpju ielas sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 103 0012), pie Lēpju ielas 1A saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.10.2021.

 

1.2.2. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Krūtes ielā 8A (kadastra apzīmējums 0100 076 0650) saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Krūtes ielā 8A

(kadastra apzīmējums 0100 076 0650).

 

1.2.3. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Kuldīgas ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 060 0035) saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Kuldīgas ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 060 0035).

 

1.2.4. § Par koka ciršanu Rīgā, Nīcas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 080 0566), pie Nīcas ielas 2B

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 44 cm Rīgā, Nīcas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 080 0566), pie Nīcas ielas 2B pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē.

 

1.2.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Matrožu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 062 9008), pie Matrožu ielas 8 saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.10.2021.

 

1.2.6. § Par koku ciršanu Rīgā, Sārnates ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 076 0098), pretī Sārnates ielai 10, Rīgā, Sārnates ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 0467), pretī Zūru ielai 12 un Rīgā, Vārves ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 076 0185) no Vārves ielas 2B līdz Vārves ielai 8 saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

atļaut cirst 1 kļavu ø 20/9 cm Rīgā, Sārnates ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 076 0098), pretī Sārnates ielai 10, 1 bērzu ø 54 cm Rīgā, Sārnates ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 0467), pretī Zūru ielai 12 un 4 kļavas ø 27, 32, 37, 37 cm, 1 aso egli ø 22 cm un 3 bērzus ø 47, 44, 39 cm Rīgā, Vārves ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 076 0185) no Vārves ielas 2B līdz Vārves ielai 8, pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē.

 

1.2.7. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Sila ielā 31A (kadastra apzīmējums 0100 121 4020) saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.10.2021.

 

1.2.8. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Tallinas ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 026 0078) saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 46 cm Rīgā, Tallinas ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 026 0078).

 

1.2.9. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Aptiekas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 016 0167) saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 40 cm Rīgā, Aptiekas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 016 0167);
 2. atļaut cirst 1 vītolu ø 30/30/30/35/35 cm Rīgā, Aptiekas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 016 0167) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 546,39 EUR (pieci simti četrdesmit seši euro, trīsdesmit deviņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.10. § Par koku ciršanu Rīgā, Hamburgas ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 084 0084) saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 priedes ø 46, 45, 46, 44, 40 cm Rīgā, Hamburgas ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 084 0084) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1886,73 EUR (viens tūkstotis astoņi simti astoņdesmit seši euro, septiņdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.11. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Pakalnes ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 120 0535) saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 4 priedes ø 37, 51, 39, 45 cm Rīgā, Pakalnes ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 120 0535);
 2. atļaut cirst 9 priedes ø 45, 38, 32, 43, 25, 31, 42, 35, 47 cm Rīgā, Pakalnes ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 120 0535) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2885,57 EUR (divi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit pieci euro, piecdesmit septiņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.3. TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Lapu ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 058 0148)

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 80, 89 cm Rīgā, Lapu ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 058 0148);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 769,49 EUR (septiņi simti sešdesmit deviņi euro, četrdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.2. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Garozes ielā 25 (kadastra apzīmējums 0100 052 0015)

 

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Garozes ielā 25 (kadastra apzīmējums 0100 052 0015).

 

1.3.3. § Par koka ciršanu Rīgā, Meža prospektā 1 (kadastra apzīmējums 0100 094 0267)

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 duglāziju ø 47 cm Rīgā, Meža prospektā 1 (kadastra apzīmējums 0100 094 0267);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X