01 | 10 | 2019
A+
A-

23.09.2019. Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes Nr. 39 lēmumi

RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 39 (23.09.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenās ainavu arhitektes p.i. D. Skrūzmane
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenā arhitekte K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas juriskonsulte, eksperte S. Micēviča

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 8 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 10 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par koku ciršanu Rīgā, Rojas ielā 18 (108. grupa, 98. grunts) saistībā ar būvniecību un atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (108. grupa, 239. grunts; kadastra apzīmējums 0100 108 238)

Nolemj:

 1. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 1 kļavas ø 28 cm ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (108. grupa, 239. grunts; kadastra apzīmējums 0100 108 238);
 2. atļaut cirst 2bērzus ø 66, 58 cm un 2 kļavas ø 7/5/6/8/6 (celma caurmērs 26 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm) cm Rīgā, Rojas ielā 18 (108. grupa, 98. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 939,10 EUR (deviņi simti trīsdesmit deviņi euro, desmit centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

2. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 118 (75. grupa, 268. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 bērzus ø 43, 36, 41 cm un 1 liepu ø 48 cm Rīgā, Kalnciema ielā 118 (75. grupa, 268. grunts);
 2. atļaut cirst 4 kļavas ø 55, 45, 47, 40 cm un 1 ozolu ø 17/11 cm (celma caurmērs 23 cm) un 1 liepu ø 24/21/46/38 cm Rīgā, Kalnciema ielā 118 (75. grupa, 268. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2936,80 EUR (divi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit seši euro, astoņdesmit centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

3. Par koku ciršanu Rīgā, Zalves ielā 101A (81. grupa, 557. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 egles ø 34, 44, 40 cm un 1 liepu ø 66 cm Rīgā, Zalves ielā 101A (81. grupa, 557. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1570,86 EUR (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit euro, astoņdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

4. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Sīpeles ielā 11A (106. grupa, 2190. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 62 cm Rīgā, Sīpeles ielā 11A (106. grupa, 2190. grunts).

 

5. Par koka ciršanu Rīgā, Ventspils ielā 6 (56. grupa, 12. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 29/25/19/32/27/31 cm Rīgā, Ventspils ielā 6 (56. grupa, 12. grunts) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 1391,57 EUR (viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit viens euro, piecdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

6. Par koku ciršanu Rīgā, Cēsu ielā 19 (26. grupa, 104. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 30 cm, 1 ošlapu kļavu ø 21/44 cm un 1 ievu ø 18 cm (celma caurmērs 21 cm) Rīgā, Cēsu ielā 19 (26. grupa, 104. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1387,30 EUR (viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit septiņi euro, trīsdesmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

7. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Marijas ielā 2 (4. grupa, 2. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.11.2019.

 

8. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Emīla Dārziņa ielā 9A (84. grupa, 537. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.11.2019.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Margrietas ielā 14 (60. grupa, 109. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.10.2019.

 

2. Par koka ciršanu Rīgā, Upesgrīvas ielas sarkanajās līnijās (105. grupa, 367. grunts; kadastra apzīmējums 0100 105 0233), pie Upesgrīvas ielas 18A

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 melnalksni ø 55 cm Rīgā, Upesgrīvas ielas sarkanajās līnijās (105. grupa, 367. grunts; kadastra apzīmējums 0100 105 0233), pie Upesgrīvas ielas 18A;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

3. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Rucavas ielā 19 (81. grupa, 481. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.11.2019.

 

4. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Zaubes ielā 8 (24. grupa, 108. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 osi ø 46/37 cm Rīgā, Zaubes ielā 8 (24. grupa, 108. grunts).

 

5. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Šarlotes ielā 9 (24. grupa, 255. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.10.2019.

 

6. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā bez numura (122. grupa, 345. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.11.2019.

 

7. Par koka ciršanu Rīgā, Maiznīcas ielā 12 (23. grupa, 90. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 22 cm Rīgā, Maiznīcas ielā 12 (23. grupa, 90. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 250,43 EUR (divi simti piecdesmit euro, četrdesmit trīs centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

8. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Tālivalža ielā 18 (116. grupa, 247. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.10.2019.

 

9. Par koku ciršanu Rīgā, Gdaņskas ielā 19 (94. grupa, 157. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 liepas ø 45, 40, 37, 36, 53 cm Rīgā, Gdaņskas ielā 19 (94. grupa, 157. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 969,83 EUR (deviņi simti sešdesmit deviņi euro, astoņdesmit trīs centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

10. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Kokneses prospektā 8 (84. grupa, 96. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 62 cm Rīgā, Kokneses prospektā 8 (84. grupa, 96. grunts);
 2. atļaut cirst 1 priedi ø 44 cm Rīgā, Kokneses prospektā 8 (84. grupa, 96. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 200,34 EUR (divi simti euro, trīsdesmit četri centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X