12 | 03 | 2020
A+
A-

24.02.2020. Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes Nr. 9 lēmumi

RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 9 (24.02.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i. V. Kondrāte
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja p.i. I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas juriskonsulte, eksperte S. Micēviča

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 2 pārkāpumu izskatīšana;
 • 15 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 14 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Pētersalas ielā 18B (12. grupa, 49. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 5 ošlapu kļavu ø 17/16 (celma caurmērs 28 cm), 14/14 (celma caurmērs 28 cm), 18/12 (celma caurmērs 44 cm), 14 (celma caurmērs 20 cm), 13/14/17/18 (celma caurmērs 46 cm) cm Rīgā, Pētersalas ielā 18B (12. grupa, 49. grunts) patvaļīgu ciršanu 950,49 EUR (deviņi simti piecdesmit euro, četrdesmit deviņi centi).

 

 1. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 5. šķērslīnijā 3 (88. grupa, 22. grunts)

Nolemj:

 uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 10 kļavu ø 35, 35, 35, 35, 45, 45, 25, 35, 45, 40 cm Rīgā, Čiekurkalna 5. šķērslīnijā 3 (88. grupa, 22. grunts) patvaļīgu ciršanu 2134,31 EUR (divi tūkstoši viens simts trīsdesmit četri euro, trīsdesmit viens cents).

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Āgenskalna ielā 1 (60. grupa, 139. grunts) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (60. grupa, 2086. grunts), Āgenskalna ielā saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 bērzus ø 30, 30, 33 cm, 1 kļavu ø 40 cm un 4 liepas ø 60, 53, 86, 69 cm Rīgā, Āgenskalna ielā 1 (60. grupa, 139. grunts) un 1 bērzu ø 41 cm un 1 liepu ø 78 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (60. grupa, 2086. grunts), Āgenskalna ielā pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3867,35 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti sešdesmit septiņi euro, trīsdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Zvejnieku ielā 16 (62. grupa, 2049. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 35 cm Rīgā, Zvejnieku ielā 16 (62. grupa, 2049. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 747,01 EUR (septiņi simti četrdesmit septiņi euro, viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (97. grupa, 2001. grunts), pie Zilās ielas 1 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (97. grupa, 2001. grunts), pie Zilās ielas 1.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (97. grupa, 91. grunts), pie Zilās ielas 3 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (97. grupa, 91. grunts), pie Zilās ielas 3.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Zilajā ielā 11 (97. grupa, 2000. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Zilajā ielā 11 (97. grupa, 2000. grunts).

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Irlavas ielā 34A (81. grupa, 108. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.04.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Kalnciema ielā 91 (76. grupa, 68. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Kalnciema ielā 91 (76. grupa, 68. grunts).

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Induļa ielā 20 (70. grupa, 308. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.04.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Dārzciema ielā 64 (121. grupa, 2489. grunts), pie Dārzciema ielas 70 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 1 bērzu ø 40 cm Rīgā, Dārzciema ielā 64 (121. grupa, 2489. grunts), pie Dārzciema ielas 70 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Dārzciema ielā 86 (121. grupa, 833. grunts, kadastra apzīmējums 0100 121 1630) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu koku ciršanai Rīgā, Dārzciema ielā 86 (121. grupa, 833. grunts, kadastra apzīmējums 0100 121 1630) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Tomsona ielā 8 (24. grupa, 154. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 38 cm Rīgā, Tomsona ielā 8 (24. grupa, 154. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 811,04 EUR (astoņi simti vienpadsmit euro, četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Juglas krastmalā 15 (92. grupa, 469. grunts), Juglas krastmalā 13 (92. grupa, 2495. grunts), Dzirnupes ielā 5 (92. grupa, 2180. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 18 kļavas ø 31, 16/21, 16 (celma caurmērs 23 cm), 28, 37, 44/40/21, 21, 25, 14/20, 21, 24/24, 12 (celma caurmērs 21 cm), 28, 27/33, 31/27/21, 15/17/11/12/16 (celma caurmērs 42 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 26 cm) cm, 4 liepas ø 18 (celma caurmērs 25 cm), 18 (celma caurmērs 26 cm), 20, 10/12/24/16/18 cm, 1 Kanādas egli ø 22 cm, 3 bērzus ø 18 (celma caurmērs 25 cm), 20, 19 (celma caurmērs 26 cm) cm, 1 ošlapu kļavu ø 41 cm, 1 blīgznu ø 35 cm Rīgā, Dzirnupes ielā 5 (92. grupa, 2180. grunts) un 2 kļavas ø 21, 21 cm, 2 bērzus ø 75, 27 cm, 1 vīksnu ø 16/14/17/12 cm, 2 ievas ø 37, 26 cm Rīgā, Juglas krastmalā 13 (92. grupa, 2495. grunts), kā arī 71 kļavu ø 11/24/26, 14/23/23/21, 23/24/22/24, 25/30, 25/22/23/24/26/21/17, 61, 20, 19/26/26/15, 27/15/15/10, 21, 23/18, 16 (celma caurmērs 25 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm), 25, 22, 30, 20, 17 (celma caurmērs 25 cm), 24, 25, 24, 27, 25, 18/14, 27, 33, 25, 17 (celma caurmērs 20 cm), 19 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 20 cm), 29/27, 31, 17 (celma caurmērs 20 cm), 29, 25, 30, 18 (celma caurmērs 20 cm), 21, 19 (celma caurmērs 24 cm), 30, 22, 23, 27, 23, 25, 27, 26, 22, 24, 25, 21, 17/19, 23, 22, 19/23, 30, 23, 29, 20, 18 (celma caurmērs 23 cm), 30 (trupe), 24 (trupe), 42, 30, 26, 22, 31, 26, 17/24, 25, 21 cm, 2 gobas ø 22, 17 (celma caurmērs 22 cm), 3 vītolus ø 30/25/37, 18 (celma caurmērs 20 cm), 25 cm, 8 bērzus ø 32/20/37, 33, 32, 55, 21, 23, 25, 23 cm, 6 blīgznas ø 35, 17/19, 23/17, 17/22, 28/22/21, 22/17 cm, 2 ošus ø 24, 22 cm, 1 apsi ø 19/19 (celma caurmērs 24 cm) cm Rīgā, Juglas krastmalā 15 (92. grupa, 469. grunts).

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mangaļu prospektā bez numura (120. grupa, 1477. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.05.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 7. šķērslīnijā (114. grupa, 479. grunts, kadastra apzīmējums 0100 114 0477), pie Jaunciema 7. šķērslīnijas 11A saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 10 priedes ø 15 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 28 cm), 15 (celma caurmērs 23 cm, kalstoša), 24, 26, 32, 30, 18 (celma caurmērs 24 cm, kalstoša), 18 (celma caurmērs 24 cm, kalstoša), 24 (kalstoša, ar stumbra bojājumu) cm Rīgā, Jaunciema 7. šķērslīnijā (114. grupa, 479. grunts, kadastra apzīmējums 0100 114 0477), pie Jaunciema 7. šķērslīnijas 11A pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1365,95 EUR (viens tūkstotis trīs simti sešdesmit pieci euro, deviņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Jaunajā Mežaparka ielā 4 (90. grupa, 231. grunts, kadastra apzīmējums 0100 090 0264) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 90, 45 cm, 2 liepas ø 55, 52 cm un 2 bērzus ø 20, 17 (celma caurmērs 26 cm) cm Rīgā, Jaunajā Mežaparka ielā 4 (grupa, 231. grunts, kadastra apzīmējums 0100 090 0264) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2223,96 EUR (divi tūkstoši divi simti divdesmit trīs euro, deviņdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielā 83 (63. grupa, 70. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.03.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Drustu ielā 1 (105. grupa, 135. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 66 cm Rīgā, Drustu ielā 1 (105. grupa, 135. grunts);
 2. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 73 cm Rīgā, Drustu ielā 1 (105. grupa, 135. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 332,38 EUR (trīs simti trīsdesmit divi euro, trīsdesmit astoņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 2E (55. grupa, 4. grunts), Arkādijas parka teritorijā

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 64 cm Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 2E (55. grupa, 4. grunts), Arkādijas parka teritorijā;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Sērenes ielā 7 (107. grupa, 2011. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.04.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Kazdangas ielā 23 (119. grupa, 2013. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 apses ø 48, 43 cm Rīgā, Kazdangas ielā 23 (119. grupa, 2013. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 95,79 EUR (deviņdesmit pieci euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Zolitūdes ielā 52B (99. grupa, 713. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.04.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Jāņogu ielā bez numura (125. grupa, 6724. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 aso egli ø 46 cm Rīgā, Jāņogu ielā bez numura (125. grupa, 6724. grunts).

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Pildas ielā 27 (118. grupa, 101. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.04.2020.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Tīnūžu ielā 1A (121. grupa, 306. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.04.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (11. grupa, 142. grunts, kadastra apzīmējums 0100 011 0133), Viesturdārzā

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 balto apsi ø 94 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (11. grupa, 142. grunts, kadastra apzīmējums 0100 011 0133), Viesturdārzā, Eksporta un Hanzas ielas krustojuma stūrī;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Biķernieku ielā bez numura (122. grupa, 2023. grunts) un Vecās Biķernieku ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 092 9000

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  • 2 apses ø 28, 19/24/23 cm Rīgā, Biķernieku ielā bez numura (122. grupa, 2023. grunts)
  • 1 apsi ø 20 cm Rīgā, Vecās Biķernieku ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 092 9000;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 207,63 EUR (divi simti septiņi euro, sešdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez numura, kadastra apzīmējums 0100 013 0034, pie Ilzenes ielas 1A

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.04.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Atlantijas ielā 54 (120. grupa, 2499. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.04.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kārļa Vatsona ielā 17 (84. grupa, 251. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.03.2020.

Fontu izmērs
Kontrasts