01 | 03 | 2019
A+
A-

25.02.2019. Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes Nr. 9 lēmumi

RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 9 (25.02.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un
apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece
A. Vītola
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas
vadītāja
A. Dubava
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājas p.i. V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas juriskonsulte, eksperte S. Micēviča
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieka p.i. K. Zīverte
SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdzes, Komisijas sekretāres p.i. V. Freimanis

Darba kārtībā:

 • 5 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 10 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Ūdens ielā 29 (63. grupa, 223. grunts) saistībā ar reklāmas pilona pārvietošanas projektu

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 29 cm Rīgā, Ūdens ielā 29 (63. grupa, 223. grunts).

 

2. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Drustu ielā 29 (105. grupa, 29. grunts; kadastra apzīmējums 0100 105 0492) saistībā ar kanalizācijas pieslēguma izbūvi

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 45 cm Rīgā, Drustu ielā 29 (105. grupa, 29. grunts; kadastra apzīmējums 0100 105 0492).

 

3. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Rītausmas ielā 4B (107. grupa, 2378. grunts) saistībā ar 20 kV kabeļlīnijas pārbūvi

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.04.2019.

 

4. Par koka ciršanu saistībā ar kanalizācijas spiedvada pārbūvi Skaistkalnes ielā posmā no Mūkusalas ielas līdz Bauskas ielai Rīgā, Mūkusalas ielā (52. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 052 2133)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 22/22/20 cm Rīgā, Mūkusalas ielā (52. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 052 2133) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 218,56 EUR (divi simti astoņpadsmit euro, piecdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

5. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Seces ielā 2B (93. grupa, 2262. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0607) saistībā ar kanalizācijas izbūvi

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.03.2019.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par koku ciršanu Rīgā, Sniķeres ielā 29 (80. grupa, 943. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 8 papeles ø 90, 60, 87, 88, 59, 75, 90, 72 cm Rīgā, Sniķeres ielā 29 (80. grupa, 943. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1131,01 EUR (viens tūkstotis viens simts trīsdesmit viens euro, viens cents);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

2. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Meteora ielā 14 (56. grupa, 334. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.03.2019.

 

3. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zasulauka ielā 6 (76. grupa, 338. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.04.2019.

 

4. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Slokas ielā 30A (61. grupa, 146. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.03.2019.

 

5. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 97 (52. grupa, 29. grunts), Rīgā, Mazajā Stērstu ielā 2 (52. grupa, 6. grunts; kadastra apzīmējums 0100 052 0009), Rīgā, Mazajā stērstu ielā 4 (52. grupa, 28. grunts), Rīgā, Mazajā Stērstu ielā bez numura (52. grupa, 2097. grunts) un Rīgā, Dignājas ielā bez numura (52. grupa, 2029. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.03.2019.

 

6. Par koka ciršanu Rīgā, Matīsa ielā 61 (34. grupa, 96. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 74 cm Rīgā, Matīsa ielā 61 (34. grupa, 96. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 842,34 EUR (astoņi simti četrdesmit divi euro, trīsdesmit četri centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

7. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Aizkraukles iela 12A (115. grupa, 395. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.04.2019.

 

8. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ūdeļu ielā 22 (123. grupa, 2166. grunts, kadastra apzīmējuma Nr. 0100 123 0216), Rīgā, Ūdeļu ielā 24 (123. grupa, 2196. grunts), Rīgā, Ūdeļu ielā 26 (123. grupa, 2195. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.04.2019.

 

9. Par koka ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 47 (93. grupa, 96. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 50 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 47 (93. grupa, 96. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 113,83 EUR (viens simts trīspadsmit euro, astoņdesmit trīs centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

10. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Akmeņu ielā 15 (49. grupa, 129. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.03.2019.

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X