04 | 06 | 2019
A+
A-

27.05.2019. Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes Nr. 22 lēmumi

RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 22 (27.05.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts,Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieka p.i. K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte M. Veinberga

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 9 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 11 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mūkusalas ielā 78A (52. grupa, 55. grunts; kadastra apzīmējums 0100 052 0108) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.07.2019.

 

2. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kaplavas ielā 10A (107. grupa, 2199. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.07.2019.

 

3. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 2003. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.08.2019.

 

4. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Malienas ielā 1 k-1 (122. grupa, 27. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 49/46 cm Rīgā, Malienas ielā 1 k-1 (122. grupa, 27. grunts).

 

5. Par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 211B (86. grupa, 459. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 liepas ø 45, 40 cm Rīgā, Brīvības gatvē 211B (86. grupa, 459. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 725,67 EUR (septiņi simti divdesmit pieci euro, sešdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

6. Par koku ciršanu Rīgā, Mežapurva ielā 21 (123. grupa, 490. grunts, kadastra apzīmējums 0100 123 0405) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 28 cm, 1 kļavu ø 23/11 cm, 1 priedi ø 44 cm Rīgā, Mežapurva ielā 21 (123. grupa, 490. grunts, kadastra apzīmējums 0100 123 0405) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 785,43 EUR (septiņi simti astoņdesmit pieci euro, četrdesmit trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

7. Par koku ciršanu Rīgā, Līgatnes ielā 3 (84. grupa, 388. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 47 cm Rīgā, Līgatnes ielā 3 (84. grupa, 388. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 200,62 EUR (divi simti euro, sešdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

8. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Pakalnes ielā 2 (120. grupa, 531. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 5 priedes ø 40, 33, 48, 42, 41 cm un 1 liepu ø 17 (celma caurmērs 23 cm) cm Rīgā, Pakalnes ielā 2 (120. grupa, 531. grunts);
 2. atļaut cirst 11 priedes ø 38, 46, 43, 27, 47, 29, 42, 18 (celma caurmērs 21 cm), 40, 38, 44 cm Rīgā, Pakalnes ielā 2 (120. grupa, 531. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3517,33 EUR (trīs tūkstoši pieci simti septiņpadsmit euro, trīsdesmit trīs centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

9. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Zvejniekciema ielā bez numura (120. grupa, 2433. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Zvejniekciema ielā bez numura (120. grupa, 2433. grunts).

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mežrozīšu ielā 14 (101. grupa, 134. grunts)

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.06.2019.

 

2. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Durbes ielas sarkanajās līnijās (63. grupa, 116. grunts), Rīgā, Saulkalnes ielas sarkanajās līnijās (73. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 073 0295), Rīgā, zemesgabalā bez adreses (65. grupa, 2027. grunts), pie Dzirciema ielas 49, Rīgā, Kapteiņu ielā (102. grupa, 121. grunts; kadastra apzīmējums 0100 101 0120)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.07.2019.

 

3. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Liesmas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 107 0222), pie Liesmas ielas 4

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.07.2019.

 

4. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Jelgavas ielā 60 (53. grupa, 10. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 85 cm Rīgā, Jelgavas ielā 60 (53. grupa, 10. grunts).

 

5. Par koka ciršanu Rīgā, Ormaņu ielā 22 (59. grupa, 107. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 osi ø 63 cm Rīgā, Ormaņu ielā 22 (59. grupa, 107. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 286,85 EUR (divi simti astoņdesmit seši euro, astoņdesmit pieci centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

6. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Volguntes ielā 102A (81. grupa, 203. grunts; kadastra apzīmējums 0100 081 0201)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 egli ø 45 cm Rīgā, Volguntes ielā 102A (81. grupa, 203. grunts; kadastra apzīmējums 0100 081 0201).

 

7. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Artilērijas ielā 23 (33. grupa, 21. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 osi ø 47 cm Rīgā, Artilērijas ielā 23 (33. grupa, 21. grunts);
 2. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 32 cm Rīgā, Artilērijas ielā 23 (33. grupa, 21. grunts)
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 182,13 EUR (viens simts astoņdesmit divi euro, trīspadsmit centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

8. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Vietalvas ielā 15 (71. grupa, 1085. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 gobu ø 67 cm Rīgā, Vietalvas ielā 15 (71. grupa, 1085. grunts);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 36 cm Rīgā, Vietalvas ielā 15 (71. grupa, 1085. grunts) Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei;
 3. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

9. Par koku ciršanu Rīgā, Airu ielā 83A (120. grupa, 994. grunts, kadastra apzīmējums 0100 120 2156) un Airu ielā 85 (120. grupa, 991. grunts, kadastra apzīmējums 0100 120 0278)

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  • 2 papeles ø 80, 60 cm Rīgā, Airu ielā 83A (120. grupa, 994. grunts, kadastra apzīmējums 0100 120 2156);
  • 2 papeles ø 80, 60 cm Rīgā, Airu ielā 85 (120. grupa, 991. grunts, kadastra apzīmējums 0100 120 0278);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 509,96 EUR (pieci simti deviņi euro, deviņdesmit seši centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

10. Par atteikumu atļaut cirst kokus zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 111 0295, pie ēkas Rīgā, Melderu ielā 64

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 robīnijas ø 33, 48 cm zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 111 0295, pie ēkas Rīgā, Melderu ielā 64.

 

11. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Zvejas ielā 12 (120. grupa, 236. grunts)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par 1 priedes ø 56 cm Rīgā, Zvejas ielā 12 (120. grupa, 236. grunts) ciršanu.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X