06 | 01 | 2021
A+
A-

28.12.2020. Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes Nr. 53 lēmumi

RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 53 (28.12.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i. V. Freimanis

Komisijas locekļi:

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Meģe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdzes p.i., Komisijas sekretāres p.i. V. Freimanis

Darba kārtībā:

 • 6 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 9 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ielejas ielā 48 (108. grupa, 300. grunts; kadastra apzīmējums 0100 108 0292) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.03.2021.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mellužu ielā bez numura (80. grupa, 768. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.02.2021.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Rītausmas ielas sarkanajās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 107 9005) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.03.2021.

 

 1. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas izbraukuma organizēšanu uz objektu Rīgā, Vienības gatvē 156 (107. grupa, 107. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.01.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Maltas ielā bez numura (78. grupa, 234. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 15, 15 cm (celma caurmērs 20 cm), 13 ošlapu kļavas ø 32, 28, 17/14 (celma caurmērs 28 cm), 70, 35, 18 (celma caurmērs 25 cm), 20, 27/19/25, 25/16, 44, 49, 14/17/20, 32/17 cm Rīgā, Maltas ielā bez numura (78. grupa, 234. grunts), pie Dubnas ielas pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 69 EUR (viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit astoņi euro, sešdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Burtnieku ielā 32A (89. grupa, 2139. grunts) un Rīgā, Raunas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 089 0021), pie Burtnieku ielas 32A, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.02.2021.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Slokas ielā 126 (80. grupa, 2218. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 gobu ø 50/52 cm Rīgā, Slokas ielā 126 (80. grupa, 2218. grunts);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kantora ielā 16A (106. grupa, 2340. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.03.2020.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Viļānu ielā 19 (46. grupa, 26. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Viļānu ielā 19 (46. grupa, 26. grunts).

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Laimdotas ielā 20 (116. grupa, 139. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu ozolu ø 54 cm Rīgā, Laimdotas ielā 20 (116. grupa, 139. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 49,17 EUR (četrdesmit deviņi euro, septiņpadsmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Priežu ielā 5 zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 016 0092

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu koka ciršanai Rīgā, Priežu ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 016 0092) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Krustabaznīcas ielā 11 (91. grupa, 112. grunts) un Krustabaznīcas ielā 9B (91. grupa, 2037. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 6 bērzus ø 28 (koks Nr. 3), 35 (koks Nr. 4), 46 (koks Nr. 5), 46 (koks Nr. 12), 31 (koks Nr. 16), 32 (koks Nr. 17) cm Rīgā, Krustabaznīcas ielā 11 (91. grupa, 112. grunts);
 2. atļaut cirst:
  • 9 bērzus ø 30 (koks Nr. 1), 23 (koks Nr. 2), 48 (koks Nr. 7), 46 (koks Nr. 8), 44 (koks Nr. 9), 46 (koks Nr. 11), 44 (koks Nr. 13), 24 (koks Nr. 14), 46 (koks Nr. 15) cm Rīgā, Krustabaznīcas ielā 11 (91. grupa, 112. grunts);
  • 1 kļavu ø 80 (koks Nr. 6) cm Rīgā, Krustabaznīcas ielā 9B (91. grupa, 2037. grunts);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 425 (91. grupa, 430. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.02.2021.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Rāmuļu ielā 8 (14. grupa, 51. grunts, kadastra apzīmējums 0100 014 0041)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.02.2021.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Audupes ielā (120. grupa, 1472. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.02.2021.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X