09 | 10 | 2019
A+
A-

30.09.2019. Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes Nr. 40 lēmumi

RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 40 (30.09.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenās ainavu arhitektes p.i. D. Skrūzmane
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenā arhitekte K. Zīverte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 5 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 6 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 19A (57. grupa, 40. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.11.2019.

 

2. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Marijas ielā 2 (4. grupa, 2. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.11.2019.

 

3. Par koka ciršanu Rīgā, Aplokciema ielā bez numura (68. grupa, 2006. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. ievērojot Dabas aizsardzības pārvaldes 08.08.2019. lēmumā Nr. 3.6/7/2019-N5 minēto, atļaut cirst 1 papeli ø 33 cm Rīgā, Aplokciema ielā bez numura (68. grupa, 2006. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 112,69 EUR (viens simts divpadsmit euro, sešdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

4. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kokneses prospektā 2 (84. grupa, 101. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.11.2019.

 

5. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zvejniekciema ielā bez numura (120. grupa, 2433. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.12.2019.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 90 (82. grupa, 248. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.11.2019.

 

2. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (73. grupa, 2146. grunts), pie Stērstu ielas 18

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (73. grupa, 2146. grunts), pie Stērstu ielas 18.

 

3. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Trijādības ielā 7 (49. grupa, 269. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 05.11.2019. līdz 19.11.2019. rīkot publisko apspriešanu par 1 ozola ø 49 cm, 3 ošlapu kļavu ø 17/17/17/15 (celma caurmērs 56 cm), ø 17 (celma caurmērs 26 cm), 26 cm, 1 bērza ø 23 cm, 1 kļavas ø 17 cm (celma caurmērs 23 cm) ciršanu Rīgā, Trijādības ielā 7 (49. grupa, 269. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 29.10.2019. Ne vēlāk kā līdz 04.11.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 04.11.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Trijādības ielā 7 (49. grupa, 269. grunts).
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.12.2019.

 

4. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 95A (76. grupa, 272. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.12.2019.

 

5. Par koku ciršanu Rīgā, Artilērijas ielā 45 (34. grupa, 32. grunts) un Rīgā, Artilērijas ielā 47 (34. grupa, 31. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 7 liepas ø 73, 56, 49, 45, 47, 46, 65 cm un 2 papeles ø 96, 102 cm Rīgā, Artilērijas ielā 45 (34. grupa, 32. grunts) un 1 bērzu ø 39 cm Rīgā, Artilērijas ielā 47 (34. grupa, 31. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 6825,52 EUR (seši tūkstoši astoņi simti divdesmit pieci euro, piecdesmit divi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

6. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Melderu ielā 1 (127. grupa, 26. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.11.2019.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X