A+
A-

“Loģistikas centru jaunbūves”, Rīgā, Reinvaldu ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 121 0981), Lubānas ielā 155 (kadastra apzīmējums 0100 121 1563).

1.2.3. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Reinvaldu ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 121 0981) un par koku ciršanu Rīgā, Lubānas ielā 155 (kadastra apzīmējums 0100 121 1563) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

  1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 64 cm Rīgā, Reinvaldu ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 121 0981);
  2. atļaut cirst 207 bērzus ø 12 (celma caurmērs 20 cm) – 45 cm, 6 priedes ø 13 (celma caurmērs 20 cm) – 20 cm, 2 kļavas ø 13 cm (celma caurmērs 20 cm), 1 apsi ø 27 cm, 1 vīksnu ø 32 cm, 7 ozolus ø 12 (celma caurmērs 20 cm) – 16 (celma caurmērs 25 cm), 2 blīgznas ø 25/19/19/18/17/17/17/15/15/13/11, 24/21/15 cm Rīgā, Lubānas ielā 155 (kadastra apzīmējums 0100 121 1563) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
  3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 20 025,78 EUR (divdesmit tūkstoši divdesmit pieci euro, septiņdesmit astoņi centi);
  4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X