A+
A-

Likumi

Nosaukums Dokuments
Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likums https://likumi.lv/doc.php?id=63867
Administratīvā procesa likums https://likumi.lv/doc.php?id=55567
Administratīvās atbildības likums https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums https://likumi.lv/ta/id/315654-administrativo-teritoriju-un-apdzivoto-vietu-likums
Aizsargjoslu likums https://likumi.lv/doc.php?id=42348
Atkritumu apsaimniekošanas likums https://likumi.lv/doc.php?id=221378
Būvniecības likums https://likumi.lv/doc.php?id=258572
Civillikums https://likumi.lv/doc.php?id=225418
Dokumentu juridiskā spēka likums https://likumi.lv/doc.php?id=210205
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums https://likumi.lv/doc.php?id=193573
Dzīvokļa īpašuma likums https://likumi.lv/doc.php?id=221382
Elektronisko sakaru likums https://likumi.lv/doc.php?id=96611
Enerģētikas likums https://likumi.lv/doc.php?id=49833
Ēku energoefektivitātes likums https://likumi.lv/doc.php?id=253635
Fizisko personu datu apstrādes likums https://likumi.lv/ta/id/300099
Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums https://likumi.lv/ta/id/278001-fizisko-personu-elektroniskas-identifikacijas-likums
Ģeotelpiskās informācijas likums https://likumi.lv/doc.php?id=202999
Iesniegumu likums https://likumi.lv/doc.php?id=164501
Informācijas atklātības likums https://likumi.lv/doc.php?id=50601
Likums “Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” https://likumi.lv/doc.php?id=13737
Likums ”Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” https://likumi.lv/doc.php?id=42284
Likums „Par 1998.gada 25.jūnija Orhūsas konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem” https://likumi.lv/doc.php?id=61586
Likums „Par atjaunotās Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” https://likumi.lv/doc.php?id=75530
Likums „Par autoceļiem” https://likumi.lv/doc.php?id=65363
Likums „Par dzīvojamo telpu īri” https://likumi.lv/doc.php?id=56863
Likums „Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā” https://likumi.lv/ta/id/308278-par-fizisko-personu-datu-apstradi-kriminalprocesa-un-administrativa-parkapuma-procesa
Likums „Par ietekmi uz vidi novērtējumu” https://likumi.lv/doc.php?id=51522
Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” https://likumi.lv/doc.php?id=59994
Likums „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” https://likumi.lv/doc.php?id=72551
Likums „Par nodokļiem un nodevām” https://likumi.lv/doc.php?id=33946
Likums „Par pašvaldībām” https://likumi.lv/doc.php?id=57255
Likums „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” https://likumi.lv/doc.php?id=35770
Likums „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” https://likumi.lv/doc.php?id=70467
Meža likums https://likumi.lv/doc.php?id=2825
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums https://likumi.lv/doc.php?id=124247
Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums https://likumi.lv/doc.php?id=111963
Reklāmas likums https://likumi.lv/doc.php?id=163
Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums https://likumi.lv/doc.php?id=76001
Teritorijas attīstības plānošanas likums https://likumi.lv/doc.php?id=238807
Valsts pārvaldes iekārtas likums https://likumi.lv/doc.php?id=63545
Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likums https://likumi.lv/doc.php?id=110746
Vides aizsardzības likums https://likumi.lv/doc.php?id=147917
Zemes ierīcības likums https://likumi.lv/doc.php?id=144787
Zemesgrāmatu likums https://likumi.lv/doc.php?id=60460

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X