A+
A-

Ministru kabineta noteikumi

Nosaukums Dokuments
LR MK 19.01.1999. noteikumi Nr.20 „Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi” https://likumi.lv/doc.php?id=21165
LR MK 23.04.2002. noteikumi Nr. 163 „Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām” https://likumi.lv/doc.php?id=61592
LR MK 25.02.2003. noteikumi Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” https://likumi.lv/doc.php?id=71958
LR MK 26.08.2003. noteikumi Nr. 473 „Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta” https://likumi.lv/doc.php?id=78457
LR MK 26.08.2003. noteikumi Nr. 474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” https://likumi.lv/doc.php?id=78458
LR MK 08.03.2004. noteikumi Nr.127 „Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi” https://likumi.lv/doc.php?id=85432
LR MK 09.11.2004. noteikumi Nr. 916 “Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nolikums” https://likumi.lv/doc.php?id=96371
LR MK 07.06.2005. noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana” https://likumi.lv/doc.php?id=110209
LR MK 28.06.2005. noteikumi Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” https://likumi.lv/doc.php?id=111605
LR MK 22.08.2006. noteikumi Nr. 690 „Noteikumi par Rīgas brīvostas robežu noteikšanu” https://likumi.lv/doc.php?id=142524
LR MK 21.11.2006. noteikumi Nr. 940 “Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem” https://likumi.lv/ta/id/148617-noteikumi-par-informacijas-sniegsanas-maksas-pakalpojumiem
LR MK 11.03.2008. noteikumi Nr.173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” https://likumi.lv/doc.php?id=172808
LR MK 03.06.2008. noteikumi Nr.406 “Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” https://likumi.lv/doc.php?id=176636
LR MK 07.07.2008. noteikumi Nr.511 „Dabas pieminekļiem nodarītā kaitējuma novēršanas un sanācijas pasākumu izmaksu aprēķināšanas kārtība” https://likumi.lv/doc.php?id=178090
LR MK 30.11.2009. noteikumi Nr.1361 “Elektronisko sakaru tiklu, elektrisko tiklu, siltumtiklu, ūdensvadu un kanalizācijas tīklu, gāzes vadu, gāzapgādes iekārtu un būvju, gāzes noliktavu un krātuvju būvniecības saskaņošanas kārtība, ja šo objektu aizsargjosla aizņems zemi, kas ir daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopīpašums” https://likumi.lv/doc.php?id=201237
LR MK 20.02.2018. noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” https://likumi.lv/ta/id/297295-publiskas-personas-mantas-iznomasanas-noteikumi
LR MK 12.06.2018. noteikumi Nr. 326 “Būvju klasifikācijas noteikumi” https://likumi.lv/ta/id/299645
LR MK 19.06.2018. noteikumi Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” https://likumi.lv/ta/id/299999-publiskas-personas-zemes-nomas-un-apbuves-tiesibas-noteikumi
LR MK 16.03.2010. noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” https://likumi.lv/doc.php?id=207283
LR MK 04.09.2018. noteikumi Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” https://likumi.lv/ta/id/301436-dokumentu-izstradasanas-un-noformesanas-kartiba
LR MK 10.04.2012. noteikumi Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” https://likumi.lv/doc.php?id=247207
LR MK 24.04.2012. noteikumi Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”. https://likumi.lv/doc.php?id=246998
LR MK 02.05.2012. noteikumi Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” https://likumi.lv/doc.php?id=247350
LR MK 30.10.2012. noteikumi Nr.732 „Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” https://likumi.lv/doc.php?id=252464
LR MK 18.12.2012. noteikumi Nr. 889 „Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību” https://likumi.lv/doc.php?id=253624
LR MK 05.03.2013. noteikumiem Nr.123 “Noteikumi par parku un mežaparku izveidošanu mežā un to apsaimniekošanu” https://likumi.lv/doc.php?id=255352
LR MK 30.04.2013. noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”. https://likumi.lv/doc.php?id=256866
LR MK 25.02.2014. noteikumi Nr.112 „Noteikumi par Eiropas tehnisko novērtējumu” https://likumi.lv/doc.php?id=264648
LR MK 25.03.2014. noteikumi Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” https://likumi.lv/doc.php?id=265254
LR MK 19.08.2014. noteikumi Nr.499 „Noteikumi par būvinspektoriem” https://likumi.lv/doc.php?id=268551
LR MK 19.08.2014. noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” https://likumi.lv/doc.php?id=269069
LR MK 19.08.2014. noteikumi Nr.501 „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība” https://likumi.lv/doc.php?id=269032
LR MK 19.08.2014. noteikumi Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” https://likumi.lv/doc.php?id=268552
LR MK 02.09.2014. noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” https://likumi.lv/doc.php?id=269164
LR MK 02.09.2014. noteikumi Nr.530 „Dzelzceļa būvnoteikumi” https://likumi.lv/doc.php?id=269165
LR MK 16.09.2014. noteikumi Nr.550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju noteikumi” https://likumi.lv/doc.php?id=269168
LR MK 09.05.2017. noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” https://likumi.lv/doc.php?id=291197
LR MK 30.09.2014. noteikumi Nr.573 „Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi” https://likumi.lv/doc.php?id=269199
LR MK 14.10.2014. noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” https://likumi.lv/doc.php?id=269842
LR MK 14.10.2014. noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” https://likumi.lv/doc.php?id=269710
LR MK 28.10.2014. noteikumi Nr.671 „Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” https://likumi.lv/ta/id/269978-buvniecibas-ieceres-publiskas-apspriesanas-kartiba
LR MK 13.01.2015. noteikumi Nr.18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” https://likumi.lv/doc.php?id=271684
LR MK 30.06.2015. noteikumi Nr.335 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 243-15 „Sašķidrinātās naftas gāzes iekšējo un ārējo gāzesvadu sistēma” https://likumi.lv/ta/id/275008-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-243-15-saskidrinatas-naftas-gazes-ieksejo-un-arejo-gazesvadu-sistema
LR MK 19.04.2016. noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” https://likumi.lv/ta/id/281646-ugunsdrosibas-noteikumi
LR MK 02.08.2016. noteikumi Nr.505″Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” https://likumi.lv/ta/id/283954-zemes-iericibas-projekta-izstrades-noteikumi

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X