A+
A-

Rīgas domes saistošie noteikumi

Nosaukums Dokuments
RD 31.08.1999. saistošie noteikumi Nr. 44 „Rīgas iekškvartālu teritorijas aizsardzības noteikumi” https://likumi.lv/doc.php?id=16539
RD 28.12.2000. saistošie noteikumi Nr. 106 „Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi” https://likumi.lv/doc.php?id=1492
RD 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” http://www.rdpad.lv/rtp/speka-esosais/
RD 07.02.2006. saistošie noteikumi Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” http://www.rdpad.lv/rtp/rvc/
RD 01.08.2006. saistošie noteikumi Nr.51 „Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā” https://likumi.lv/doc.php?id=143975
RD 16.06.2009. saistošie noteikumi Nr.178 „Par pašvaldības nodevu par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu” https://likumi.lv/doc.php?id=195497
RD 03.07.2012. saistošiem noteikumiem Nr.181 “Par Rīgas pilsētas simboliku” https://likumi.lv/doc.php?id=250403
RD 18.12.2019. saistošie noteikumi Nr.111 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā” https://likumi.lv/doc.php?id=254268
RD 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr.204 “Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” https://likumi.lv/doc.php?id=255291
RD 19.02.2013. saistošie noteikumi Nr.211 „Par pašvaldības nodevu par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu” https://likumi.lv/doc.php?id=255358
RD 22.10.2013. saistošie noteikumi Nr. 62 “Par ielu un laukumu nosaukuma zīmju, ēku, telpu grupu numura zīmju un virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Rīgas pilsētā” https://likumi.lv/doc.php?id=263350
RD 26.11.2013. saistošie noteikumi Nr. 77 “Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā” https://likumi.lv/doc.php?id=263561
RD 28.04.2015. saistošie noteikumi Nr. 146 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” https://likumi.lv/ta/id/273736-rigas-pilsetas-teritorijas-kopsanas-un-buvju-uzturesanas-saistosie-noteikumi
RD 18.12.2019. saistošie noteikumi Nr. 97 “Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu” https://likumi.lv/ta/id/311999-par-gaisa-piesarnojuma-teritorialo-zonejumu
RD 12.05.2015. saistošie noteikumi Nr. 147 “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu Rīgā” https://likumi.lv/ta/id/274618-par-pasvaldibas-nodevu-par-buvatlaujas-izdosanu-riga
RD 09.06.2015. saistošie noteikumi Nr. 154 “Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamo koku uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” https://likumi.lv/ta/id/276163-rigas-pilsetas-vietejas-nozimes-aizsargajamo-koku-uzturesanas-un-aizsardzibas-saistosie-noteikumi
RD 19.04.2016. saistošie noteikumi Nr. 198 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība” https://likumi.lv/ta/id/281685-par-kartibu-kada-tiek-saskanota-un-organizeta-ielu-tirdznieciba
RD 19.12.2018. saistošie noteikumi Nr.67 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai” https://likumi.lv/ta/id/304470-par-rigas-pilsetas-pasvaldibas-lidzfinansejumu-nekustama-ipasuma-pieslegsanai-centralizetajai-kanalizacijas-un-udensapgades
RD 15.12.2017. saistošie noteikumi Nr. 17 “Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi” https://likumi.lv/ta/id/296134-rigas-pilsetas-udensapgades-un-kanalizacijas-sistemas-ekspluatacijas-lietosanas-un-aizsardzibas-saistosie-noteikumi
RD 18.12.2019. saistošie noteikumi Nr. 98 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi” https://likumi.lv/ta/id/312226-augstas-detalizacijas-topografiskas-informacijas-aprites-saistosie-noteikumi

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X