02 | 01 | 2019
A+
A-

03.01.2019. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 03.01.2019. sanāksmes darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

nav attīstības priekšlikumu;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
1 jautājums par detālplānojumu izstrādi;
1 jautājums par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
nav citu jautājumu.

I Attīstības priekšlikumi

Jautājumu nav.

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto
ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izstrāde

1. Detālplānojuma zemes vienībai Pureņu ielā 16 (082. grupa, 2664. grunts) nodošana publiskajai apspriešanai.
Ierosinātājs: SIA „SebruMajas
Izstrādātājs: SIA ,,The House”

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

1. Īslaicīgas lietošanas būves – tirdzniecības paviljoni Dzelzavas ielā 51B (071. grupa, 2576. grunts).
Pasūtītājs: SIA AUTO STATUSS”

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

Jautājumu nav.

Fontu izmērs
Kontrasts