16 | 07 | 2019
A+
A-

17.07.2019. Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 17.07.2019. sanāksmes darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Loģistikas centra jaunbūve Dzelzavas ielā 129, Rīgā (92. grupa, 2322. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Potential SPV 2”
Projektētājs: SIA „Projektu birojs Grietēns un Kagainis”

 

2.Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Martas Rinkas ielā 10A (111. grupa, 202. grunts).

Pasūtītājs: privātpersona
Projektētājs: SIA ,,FORMS”

 

IX Citi jautājumi

1. Ēkas Rīgā, Kalnciema ielā 2B (būves kadastra apzīmējums 0100 061 0154 001) iekļaušana Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X