19 | 08 | 2018
A+
A-

12.06.2018 Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes ārkārtas sēdes 12.06.2018. darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

nav attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājumu par detālplānojuma izstrādi;
1 jautājums par konkursa nolikumu un konkursā iesniegto arhitektūras priekšlikumu;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
nav citi jautājumi.

I Attīstības priekšlikumi

Jautājumu nav.

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos un zemes ierīcības nosacījumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izskatīšana

Jautājumu nav.

VII Konkursa nolikums un konkursā iesniegtais arhitektūras priekšlikums

1. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku Juglas krastmalā 13 (092. grupa, 2495. grunts), Juglas krastmalā 15 (092. grupa, 0469. grunts) un Dzirnupes 5 (092. grupa, 2180. grunts) projekta skiču izstrāde.

Pasūtītājs: SIA „Vidzemes Virsotnes”

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

Jautājumu nav.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X