19 | 08 | 2018
A+
A-

14.03.2018 Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes sēdes 14.03.2018. darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

4 attīstības priekšlikums;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
1 jautājums par detālplānojuma izstrādi;
nav jautājumu par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
1 cits jautājums.

I Attīstības priekšlikumi

1. Daudzdzīvokļu ēkas pārbūve Gregora ielā 1 (060. grupa, 0107. grunts).

Pasūtītājs: Fiziskas personas
Projektētājs: būvprojekta vadītāja L. Reinfelde – Miteniece

2. Viesnīcas jaunbūve Kungu ielā b/n (001. grupa, 0153. grunts) un Grēcinieku ielā b/n (001. grupa, 2014. grunts).

Pasūtītājs: Nevertel UAB
Projektētājs: SIA ARHIS ARHITEKTI”

3. Bēniņu stāva pārbūve K. Barona ielā 20 (030. grupa, 0075. grunts).

Pasūtītājs: SIA Barona ēkas”
Projektētājs: SIA DO Studio”

4. Pastila – marmelādes ceha pārbūve par biroju ēku Sporta ielā 2 (019. grupa, 0086. grunts).

Pasūtītājs: SIA Sporta 2”
Projektētājs: SIA DIĀNAS ZALĀNES PROJEKTU BIROJS”

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos un zemes ierīcības nosacījumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izskatīšana

1. Detālplānojuma zemes vienībai Dzirciema ielā 44 (065. grupa, 0035. grunts) nodošana publiskai apspriešanai.

Ierosinātājs: SIA ,,DĀRZCIEMA NAMI”
Izstrādātājs: SIA „METRUM”

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

1. Biroju ēkas jaunbūves Buru ielā 22 (050. grupa, 0044. grunts) meta izskatīšana.

Pasūtītājs: Fiziska persona
Projektētājs: SIA PBR

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X