19 | 08 | 2018
A+
A-

16.05.2018 Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes sēdes 16.05.2018. darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

2 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājumu par detālplānojuma izstrādi;
nav jautājumu par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
1 cits jautājums.

I Attīstības priekšlikumi

1. Autostāvlaukuma jaunbūve Maskavas ielā b/n (072. grupa, 0248. grunts).

Pasūtītājs: Fiziska persona
Projektētājs: U. Galenieks

2. Tirdzniecības centra DOMINA SHOPPING” autostāvvietu pārbūve Ieriķu ielā 3 (070. grupa, 2320. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Eften Domina”
Projektētājs: SIA „Statio”

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos un zemes ierīcības nosacījumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izskatīšana

Jautājumu nav.

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

1. Biroju ēkas jaunbūve un dzīvojamās ēkas nojaukšana Mūkusalas ielā 100 (052. grupa, 0235. grunts).

Pasūtītājs: SIA Bauplan Salas”
Projektētājs: SIA Roberta Riekstiņa birojs”

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X