19 | 08 | 2018
A+
A-

18.04.2018 Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes sēdes 18.04.2018. darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

4 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
1 jautājums par detālplānojuma izstrādi;
nav jautājumu par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
1 cits jautājums.

I Attīstības priekšlikumi

1. Autostāvlaukuma jaunbūve Emmas ielā 11 (112. grupa, 0076. grunts).

Pasūtītājs: Fiziskas personas
Projektētājs: A. Zolotojs

2. Daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve Durbes ielā 2 (061. grupa, 0213. grunts).

Pasūtītājs: SIA „HOUSERS KVK OU”
Projektētājs: SIA „MARK arhitekti”

3. Biroju ēkas un dzīvojamās ēkas jaunbūve Slokas ielā 82 (066. grupa, 0222. grunts).

Pasūtītājs: Fiziska persona
Projektētājs: SIA „BK Royal”

4. Rūpnieciskās ražošanas ēkas pārbūve par biroja un tirdzniecības ēku Maskavas ielā 231 (072. grupa, 0056. grunts).

Pasūtītājs: SIA „M231”
Projektētājs: SIA „BC PROJECTS”

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos un zemes ierīcības nosacījumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izskatīšana

1. Detālplānojuma zemes vienībai Turaidas ielā 4 (070. grupa, 0026. grunts) nodošana publiskai apspriešanai.

Ierosinātājs: SIA „Bonava Latvija
Izstrādātājs: SIA „Layout 17”

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

1. Latvijas Universitātes Zinātņu centra jaunbūve Jelgavas ielā 1 (054. grupa, 2005. grunts).

Pasūtītājs: Latvijas Universitāte
Projektētājs: SIA „LNK Industries

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X