19 | 08 | 2018
A+
A-

23.05.2018 Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes sēdes 23.05.2018. darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

3 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
1 jautājums par detālplānojuma izstrādi;
nav jautājumu par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
3 citi jautājumi.

I Attīstības priekšlikumi

1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Skudru ielā 39 k-2 (121. grupa, 2740. grunts).

Pasūtītājs: Fiziskas personas
Projektētājs: SIA „Z4”

2. Ātrās ēdināšanas restorāna „HESBURGER” jaunbūves Satekles ielā 3 (032. grupa, 0089. grunts) mets.

Pasūtītājs: SLNW Group OU
Projektētājs: SIA „Procel Pro”

3. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Rūpniecības ielā 25 (011. grupa, 0107. grunts).

Pasūtītājs: SIA MERKS”
Projektētājs: SIAMERKS”

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos un zemes ierīcības nosacījumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izskatīšana

1. Detālplānojuma zemes vienībai Pureņu ielā 16 (082. grupa, 2664. grunts) nodošana publiskajai apspriešanai.

Ierosinātājs: SIA „Sebrumajas
Izstrādātājs: SIA ,,The House”

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

1. Zemes vienības Apuzes ielā 51A (099. grupa, 0595. grunts) sadalīšana.

Ierosinātājs: SIA „DYALCOMM GROUP”

2. Papildus stāva izbūve piecstāvu daudzdzīvokļu ēkai A. Čaka ielā 124 (035. grupa, 0053. grunts) arhitektoniskā risinājuma korekcijas.

Pasūtītājs: Fiziska persona
Projektētājs: SIA „TAPT”

3. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Miera ielā 103 (025. grupa, 0096. grunts) ēkas fasāžu arhitektoniskā risinājuma korekcijas.

Pasūtītājs: SIA „PILSĒTAS TORŅI”
Projektētājs: SIA „PROJEKTU BIROJS GRIETĒNS UN KAGAINIS”

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X