15 | 07 | 2020
A+
A-

01.07.2020. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 01.07.2020., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieces p.i. A. Maderniece (K. Zīverte)
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietnieka p.i. M. Liepa-Zemeša
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša -Šaršūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze G. Aurīte

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Rīgā, Trijādības ielā 1 (kad. Nr. 0100 049 0007)

Lēmums:

  1. atteikt izdot būvatļauju, pamatojoties uz Būvniecības likuma 4. panta pirmo punktu, lokālplānojuma zemesgabaliem Trijādības ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 049 0007) un Trijādības ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 049 0009) teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 101. punktu, Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RVC AZ TIAN) 307., 311., 314., 327., 454. punktu, 79.1., 281.4. un  281.5. apakšpunktu;
  2. informēt būvniecības ierosinātāju: a) pirms jauna būvniecības iesnieguma iesniegšanas, jāizstrādā un jāiesniedz Būvvaldē izskatīšanai visas teritorijas kompleksas attīstības koncepcija, kas jāņem par pamatu visu apbūves kārtu projektēšanai; b) jauno būvniecības priekšlikumu izstrādāt, pamatojoties uz Būvvaldē akceptētu visas teritorijas kompleksas attīstības koncepciju, kā arī novēršot šajā lēmumā minētos trūkumus risinājumos; c) jaunbūves (jaunbūvju kompleksa) arhitektoniskais tēls pilnveidojams atbilstoši Klīversalas pilsētbūvnieciski un ainaviski nozīmīgas vietas statusam. Neatbilstoša arhitektoniskā risinājuma gadījumā tiks piemērots atklāts arhitektūras konkurss.

 

2. Tirdzniecības centra jaunbūve un esošo ēku nojaukšana Rīgā, Tilta ielā 1  (kad. Nr. 0100 016 0221)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem un cita starpā iekļaut nosacījumus, ka iecere koriģējama, ievērojot zemāk norādīto: 1) risināt pilnībā slēgtu piegādi; 2) fasādes apdarē neparedzēt sendvičpaneļus, izvelēties augstvērtīgāku apdares materiālu; 3) risināt kvalitatīvu jumta ainavu, ventilācijas iekārtas arhitektoniski iekļaujot objektu arhitektūrā vai paredzēt tās ēkas apjomā. Ventilācijas kameru nosedzošo ažūru apjomu uz jumta risināt kā necaurspīdīgu, aizmugurē vertikāliem elementiem paredzot nosedzošo plakni; 4) būvprojektā realizēt Rīgas pilsētas tematisko plānojumos ietverto prasību par augstvērtīgiem vides dizaina elementiem, kas rada konkrētas vides identitāti, t.i. radīt individuālus vides un labiekārtojumā elementus tieši šai vietai; 5) Tilta ielas monumentālo divus stāvu nospiedošo fasādi risināt ar atsauci uz vēsturisko kinoteātra „Aurora” fasādes telpisko kompozīciju (kur priekšplānā bija zems vienstāvīgs horizonāli izstiepts apjoms, kas pret publisko laukumu radīja atbilstošo vides mērogu), izdalot horizontālo vienstāvīgo apjomu ar apdares biezuma, apdares veida vai telpiski un pat funkcionāli, ja nepieciešams; 6) būvprojektā iekļaut krāsainas vizualizācijas vides kontekstā no visiem raksturīgiem skatu punktiem (no pieguļošo ielu tālākiem un tuvākiem skatu punktiem, no apkārtesošo māju augšējo stāvu logiem); kokus vizualizācijās attēlojot bez lapotnēm; 7) iesniegt būvprojekta teritorijas un arhitektoniskos risinājumus izvērtēšanai pirms projektēšanas nosacījumu izpildes; 8) labiekārtojuma programmu īstenot savā zemesgabalā vai projektēšanas laikā panākt vienošanos ar blakus zemesgabala/u īpašnieku/iem (līdz sarkanajām līnijām un daļēji sarkanajās līnijās) par iecerētā labiekārtojuma realizāciju kopā ar plānoto veikala ēku; skaidri norādīt labiekārtojuma robežu, kas tiks īstenots šajā būvniecības procesa ietvaros.

 

3. Divu daudzdzīvokļu ēku un rindu mājas jaunbūve Rīgā, Čiekuru ielā 3 (kad. Nr. 0100 068 2122)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem un cita starpā iekļaut nosacījumus, ka iecere koriģējama, ievērojot zemāk norādīto: 1) jaunbūves jāizvieto tā, lai tās iekļautos apkārtējā apbūves ainavā, ņemot vērā vides mērogu, struktūru, kompozīcijas principus, vizuālas saiknes ielu un laukumu telpā un konkrētās vietas struktūras evolūcijas likumsakarības; 2) ievērot iedibināto būvlaidi pret Čiekuru ielu (5 m); 3) dzīvokļu ēku apjomos trešo stāvu veidot ar atkāpi no fasādes pamatplaknes (piem., ierīkojot terases), tādējādi izceļot pirmo divu stāvu apjomu (lai iekļautos esošajā divstāvu apbūvē blakus esošajos zemesgabalos (ēkas Čiekuru ielā 5, 5 k-1, 9, 11 un Mores ielā 11 (k-1, 2, 3, 4, 5)); 4) ēku apdarē pielietot videi raksturīgus materiālus; 5) pārdomāt/vienkāršot logailu proporcijas un dalījumu; 6) iesniegt būvprojekta arhitektoniskos risinājumus izvērtēšanai pirms projektēšanas nosacījumu izpildes.

 

4. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Rīgā, Klīveru ielā 2 (kad. Nr. 0100 049 0054)

Lēmums:

atteikt izdot būvatļauju, pamatojoties uz RVC AZ TIAN 311., 597. punktu.

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

1. Atklāta konkursa nolikuma saskaņošana Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 21. korpusa pārbūvei Rīgā, Vienības gatvē 45 (kad. Nr. 0100 054 0101)

Lēmums:

  1. saskaņot nolikumu;
  2. darbam žūrijā deleģēt Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāju V. Brūzi.

 

2. Atklāta konkursa nolikuma saskaņošana apartamentu viesnīcas jaunbūvei Zaķusalas krastmalā 21, Rīgā (kad. Nr. 0100 051 0051)

Lēmums:

  1. saskaņot nolikumu ar šādiem nosacījumiem:
    1. konkursa žūrijā jādominē attiecīgās jomas speciālistiem – arhitektūras jomas pārstāvjiem;
    2. žūrijas sastāvā jāiekļauj Rīgas pilsētas arhitekta biroja un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārstāvis;
  2. darbam žūrijā deleģēt Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieci G. Kalīti.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X