14 | 09 | 2020
A+
A-

02.09.2020. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 02.09.2020., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja p.i. A. Maderniece (V. Brūzis)
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītāja p.i. E. Karzubova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietnieka p.i. M. Liepa-Zemeša
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša-Šaršūne
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas vadītāja p.i. M. Slimbahs

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja palīdze G. Aurīte

 

VI Detālplānojumu izstrāde

1. Detālplānojuma izstrādes uzsākšana zemes vienībā Rīgā, Jaunciema gatvē 263 (kad. Nr. 0100 113 0316)

Lēmums:

 1. pamatojoties uz Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 4. apakšpunktu, Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 431.8. apakšpunktu, lūgt ierosinātājam informāciju par papildu nosacījumu ietveršanu un risināšanu būvprojektā;
 2. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
 3. pēc papildu informācijas saņemšanas skatīt atkārtoti.

 

IX Citi jautājumi

1. Nosacījumi lokālplānojumam zemes vienībai Rīgā, Tumes ielā 25 (kad. Nr. 0100 073 0601)

Lēmums:

izvirzīt šādus nosacījumus:

 1. izstrādāt pagalmu (priekšpagalms, sānpagalms u.tml) izvērtējumu un detalizēt noteikumus labiekārtojumam un izmantošanai, t.sk. autostāvvietu izvietošanai;
 2. apbūves izvietošanai zemesgabalā noteikt būvlaides/apbūves līniju;
 3. veikt funkcionālo virzienu gājēju un velosipēdistu plūsmas analīzi 1 km radiusā; izvērtēt iespēju savienojumam ar Graudu ielu;
 4. veicot plānotās apbūves analīzi blakus esošās apbūves kontekstā, stāvu skaitu izvērtēt pilsētbūvnieciskā akcenta kontekstā ar raksturīgāko skatu perspektīvu izvērtējumu;
 5. veikt koku inventarizāciju (t.sk. par ciršanai plānotiem kokiem);
 6. saņemt Rīgas pilsētas arhitekta biroja viedokli/atzinumu.

 

2. Nosacījumi lokālplānojumam zemes vienībām Rīgā, Remtes 21 (kad. Nr. 0100 075 0781), Remtes ielā 19 A (kad. Nr. 0100 075 0032), Kārļa Ulmaņa gatve b/n (kad. Nr. 0100 075 0670)

Lēmums:

izvirzīt šādus nosacījumus:

 1. darba procesā ņemt vērā 2010. gadā Rīgas pilsētas arhitekta pētījumu (izstrādātājs Grupa 93) “Uzdevums un koncepcija Kārļa Ulmaņa gatves un Lielirbes ielas telpas plānojuma un telpiskās struktūras attīstībai”; detalizēt nosacījumus Kārļa Ulmaņa gatves ielas apstādījumiem;
 2. izstrādāt pagalmu (priekšpagalms, sānpagalms u.tml) izvērtējumu un detalizēt noteikumus labiekārtojumam un izmantošanai, t.sk. autostāvvietu izvietošanai;
 3. veikt pilsētbūvniecisko analīzi ar K. Ulmaņa gatves skatu perspektīvu izvērtējumu; izstrādāt ieteicamās prasības telpiskajai kompozīcijai;
 4. apbūves izvietošanai zemesgabalā noteikt būvlaides/apbūves līniju;
 5. veikt funkcionālo virzienu gājēju un velosipēdistu plūsmas analīzi 1 km radiusā;
 6. detalizēt vides piesārņojumu slāpējošus pasākumus, piegādes zonai paredzot norobežojošas konstrukcijas vai to iekļaujot būvapjomā;
 7. saņemt Rīgas pilsētas arhitekta biroja viedokli/atzinumu.

 

3. Nosacījumi lokālplānojumam zemes vienībām Rīgā, Ūdeļu ielā 1 (kad. Nr. 0100 123 2072), Ūdeļu ielā 1A (kad. Nr. 0100 123 2260)

Lēmums:

izvirzīt šādus nosacījumus:

 1. izstrādāt pagalmu (priekšpagalms, sānpagalms u.tml) izvērtējumu un detalizēt noteikumus labiekārtojumam un izmantošanai, t.sk. autostāvvietu izvietošanai;
 2. apbūves izvietošanai zemesgabalā noteikt būvlaides/apbūves līniju;
 3. veikt pilsētbūvniecisko analīzi ar skatu perspektīvu izvērtējumu (Malienas ielas, Mazās Juglas ielas) saistībā ar plānoto apbūvi;
 4. veikt funkcionālo virzienu gājēju un velosipēdistu plūsmas analīzi 1 km radiusā;
 5. detalizēt vides piesārņojumu slāpējošus pasākumus, piegādes zonai paredzot norobežojošas konstrukcijas vai to iekļaujot būvapjomā;
 6. saņemt Rīgas pilsētas arhitekta biroja viedokli/atzinumu.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X