22 | 12 | 2020
A+
A-

02.12.2020. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 02.12.2020., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietnieka p.i. M. Liepa-Zemeša
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša-Šaršūne
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas vadītāja p.i. M. Slimbahs

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja palīdze G. Aurīte

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Daudzdzīvokļu mājas jaunbūve Rīgā, Ventspils ielā 10A (kad. Nr. 0100 056 2064)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot šādus nosacījumus:

  1. veikt padziļinātu kvartāla apbūves rādītāju – blīvuma, brīvās teritorijas, intensitātes un arhitektūras – logu, durvju, jumta slīpumu, stāvu skaita, apdares materiālu – analīzi;
  2. novietot ēku ar atkāpi no iedibinātās būvlaides atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) 324.2. apakšpunktam noteiktajam, neveidojot autonovietnes un sadzīves atkritumu tvertnes zemesgabala priekšpagalmā, bet atkāpjoties ar ēku tik daudz, lai saglabātu priekšpagalmā augošos kokus un to lapotni;
  3. koriģēt ēkas arhitektūru – stāvu skaitu, jumtu slīpumu, logu/durvju risinājumu un izvēlēto apdares materiālu risinājumu – atbilstoši padziļinātajai apbūves analīzei;
  4. koriģēto risinājumu pirms nosacījumu izpildes iesniegt Būvvaldē meta stadijā izvērtēšanai.

 

V Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto
ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošana

1. Administratīvās ēkas Rīgā, Elizabetes ielā 2 (kad. Nr. 0100 010 0042) kultūrvēsturiskās vērtības apstiprināšana

Lēmums:

lūgt Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei skaidrojumu, kurš no vērtēšanas kritērijiem mainījies salīdzinot ar 2015. gadā veikto vērtējumu un kļuvis par iemeslu salīdzinošai ēkas kultūrvēsturiskās vērības samazināšanai, kā arī sniegt informāciju, kādi ir kritēriji, lai uzsāktu pārvērtēt jau novērtētu objektu; kādi eksperti piedalās novērtēšanā.

 

VI Detālplānojumu izstrāde

1. Detālplānojuma zemes vienībā Rīgā, Veiksmes ielā b/n (kad. Nr. 0100 120 1473) apstiprināšana

Lēmums:

  1. administratīvajā līgumā par detālplānojuma īstenošanu iekļaut nosacījumus pagaidu piekļūšanai zemes vienībām Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 un Nr. 4;
  2. detālplānojumam pievienot lietusūdens atvades sistēmas risinājumu (grafiski);
  3. precizēt detālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2.4.2. apakšpunktu atbilstoši RTIAN, nenorādot šķembu izmantošanu;
  4. pēc minētā izpildes apstiprināt detālplānojumu.

 

IX Citi jautājumi

1. Daudzstāvu dzīvojamās ēkas ar autostāvvietu jaunbūves mets Rīgā, Gustava Kluča ielā 10 (kad. Nr. 0100 018 0193)

Lēmums:

atbalstīt risinājumu ar nosacījumiem:
a) norādīt dalījumu kārtās;
b) veidot pieejamu starp ēkām veidoto zaļo ārtelpu bez izteikti norobežojošām sienām;
c) no publiskās ārtelpas nodrošināt vides pieejamību, izmantojot mākslīgi radītā reljefa iespējas;
d) ievērot Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma nosacījumus apstādījumiem un labiekārtojumam, Skanstes ielas profilam,  autonovietņu izvietojumam.

 

2. Rindu mājas jaunbūve Rīgā, Vecāķu prospektā 36 C (kad. Nr. 0100 120 1124)

Jautājums noņemts no darba kārtības.

 

3. Rindu mājas jaunbūve Rīgā, Vecāķu prospektā 36 D (kad. Nr. 0100 120 1123)

Jautājums noņemts no darba kārtības.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X