08 | 02 | 2021
A+
A-

03.02.2021. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 03.02.2021., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes
Arhitektu nodaļas vadītāja
L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes
Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece
G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs
V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece
A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece
K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja, direktora vietnieka pilsētvides attīstības jautājumos p.i.
M. Liepa-Zemeša
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes
Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja
I. Staša-Šaršūne
Rīgas domes Satiksmes departamenta
Satiksmes infrastruktūras pārvaldes
Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas vadītāja p.i.
M. Slimbahs

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja palīdze G. Aurīte

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Ēkas pārbūve un daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve Rīgā, Āgenskalna ielā 1

 (kad. Nr. 0100 060 0334)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumus:
a) ievērot Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 402.6. apakšpunktu – koriģēt arhitektonisko risinājumu pret zemesgabala aizmugures robežu, respektējot vēsturiskās apbūves teritorijā raksturīgo jumtu ainavu;
b) pirms būvprojekta iesniegšanas projektēšanas nosacījumu izpildei iesniegt Būvvaldē izvērtēšanai koriģētu fasāžu arhitektonisko risinājumu, pievienojot projektējamās jaunbūves vizualizācijas (bez koku lapotnes) skatos no Slokas ielas, Āgenskalna ielas un Baldones ielas (skatos no ielas iepretī Tiesu nama sānpagalmam un ēkas Baldones ielā 1 K-1 iebrauktuvei), lai pamatotu jaunbūves būvapjoma iederību vēsturiskajā pilsētvides ainavā.

 

VI Detālplānojumu izstrāde

1. Detālplānojuma izstrādes uzsākšana zemes vienībā Rīgā, Pildas ielā 35 (kad. Nr. 0100 118 0097)

Lēmums:

atbalstīt ieceres virzību un, pamatojoties uz Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 41.4. apakšpunktu, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu aizstāt ar ieceres publisko apspriešanu.

 

IX Citi jautājumi

1. Arhitektūras ideju konkursa ““Zunda parks” Rīgā, Daugavgrīvas ielā 31 teritorijas attīstības vīzija” uzvārējošo (1., 2. vieta) darbu meti un 1. kārtas tālāka virzība.

Lēmums:

par pamatu tālākā pirmās kārtas projekta izstrādē atbalstīt arhitektūras ideju konkursa uzvarētāja 1. vietu ieguvušā darba izmantošanu ar nosacījumiem:
a) mazināt ēkas apjomu masivitāti;
b) pilnveidot stūra risinājumu, izskatīt iespēju to veidot arhitektoniski atšķirīgu ar vietzīmes raksturu.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X