08 | 03 | 2021
A+
A-

03.03.2021. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 03.03.2021., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes
Arhitektu nodaļas vadītāja
L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes
Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece
G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs
V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece
A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece
K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja, direktora vietnieka pilsētvides attīstības jautājumos p.i.
M. Liepa-Zemeša
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes
Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja
I. Staša-Šaršūne
Rīgas domes Satiksmes departamenta
Satiksmes infrastruktūras pārvaldes
Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas vadītāja p.i.
M. Slimbahs

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja palīdze G. Aurīte

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Ēkas nojaukšana Rīgā, Bārtas ielā 6 (kad. Nr. 0100 076 0173)

Jautājums noņemts no darba kārtības.

 

2. Tenisa sporta kompleksa jaunbūve Rīgā, Dzirciema ielā b/n (kad. Nr. 0100 077 2104)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumus:
a) ievērot Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 314. punktu un koriģēt autonovietņu izvietojumu;
b) precizēt Apstādījumu un dabas teritorijas robežu un neizvietot apbūvi šajā teritorijā;
c) saņemt Valsts vides dienesta tehniskos noteikumus;
d) rekomendēt ēkas orientēt vienā virzienā.

 

3. Imantas Svētā Gara Luterāņu Baznīcas jaunbūve Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 79 (kad. Nr. 0100 093 0614)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumus:
a) ievērot Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 314. punktu un koriģēt autonovietņu izvietojumu;
b) paredzēt velonovietnes;
c) nodrošināt iekļaujošu un vienkāršu vides pieejamību;
d) projekta sastāvā pamatot atbilstību otrajai grupai vai atbilstoši regulējumam par trešo grupu pievienot nepieciešamās projekta daļas;
e) veidot pakāpeniskus stādījumus starp autostāvvietām un zemesgabala ziemeļu robežu;
f) rekomendēt pārvērtēt palīgfunkcijas bloķēšanu galvenajam apjomam, veidot ierāvumu pret Anniņmuižas bulvāri.

4. Rindu mājas jaunbūve Rīgā, Zentenes ielā b/n (kad. Nr. 0100 117 0190)

Lēmums:

  1. piemērot ieceres publisko apspriešanu, neizstrādājot detālplānojumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”  punktu;
  2. publiskās apspriešanas materiālos iekļaut izpēti par piekļuves, gājēju un transporta plūsmām, autonovietņu, rekreācijas zonas risinājumiem ietekmes zonā, kā arī par plānotās apbūves ietekmi uz nepiesaistītas zemesgabala Mazā Krūmu ielā 18, Rīgā daļas iespējamo apbūvi un arborista slēdzienu par koku saglabāšanas iespējām.

 

V Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto
ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošana

1. Administratīvās ēkas Rīgā, Elizabetes ielā 2 (kad. Nr. 0100 010 0042) kultūrvēsturiskās vērtības apstiprināšana

Jautājums noņemts no darba kārtības.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X