26 | 04 | 2019
A+
A-

03.04.2019. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 03.04.2019., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Komisijas locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu
nodaļas vadītāja
L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas
vadītājas vietniece
L. Sarma (K. Zīverte)
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas
kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs
V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas
kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece
A. Maderniece
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte M. Veinberga
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja
I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes
Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītājas p.i.
I. Renkvica

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdzes p.i. J. Ieviņa

Piedalās:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā arhitekte G. Logina
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenā arhitekte I. Šablovska
Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja M. Ābola
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā arhitekte D. Bērziņa
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā arhitekte A. Kaķeševa
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenais arhitekts M. Miķelsons

Nepiedalās:

Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis

Darba kārtība:

4 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmuma maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājumu par detālplānojuma izstrādi;
nav jautājumu par konkursa nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
2 citi jautājumi.

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Dzīvojamās ēkas un pirts ēkas jaunbūve Krustpils ielā 139 (121. grupa, 877. grunts).
Pasūtītājs: fiziska persona
Projektētājs: SIA ,,RUBER”

Lēmums:

atlikt jautājuma izskatīšanu.

 

2. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju jaunbūve Ķengaraga iela 8A (72. grupa, 338. grunts).
Pasūtītājs: SIA ,,K8 RESIDENCES”
Projektētājs: SIA ,,PBR”

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

3. Dzīvojamās ēkas jaunbūve Ventspils ielā 34 (75. grupa, 169. grunts).
Pasūtītājs: fiziska persona
Projektētājs: fiziska persona

Lēmums:

lūgt būvniecības ierosinātāju:

 1. saņemt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmumu par koku ciršanu un arborista atzinumu par dižkoku; b) norādīt ēkas attālumu līdz ielas sarkanajai līnijai un koriģēt ēkas novietni atbilstoši iedibinātajai ielas struktūrai/būvlaidei; c) norādīt kārtu dalījumu, to parādot grafiski abām kārtām atsevišķi; d) pret Ventspils ielu projektēt ēkas galveno fasādi atbilstoši Būvniecības likuma 4. panta pirmajai daļai; e) sniegt skaidrojumu par visām ēkām zemesgabalā, kā arī būvniecības iesniegumā un būvprojektā norādīt atbilstošo ēku nojaukšanu;
 2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta pirmo daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu.

 

4. Dzīvojamās ēkas pārbūve Talsu ielā 6 (57. grupa, 143. grunts).
Pasūtītājs: SIA „KD4”
Projektētājs: SIA „CORE projekts”

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

 

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

 

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšana

Jautājumu nav.

 

V Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto
ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošana

Jautājumu nav.

 

VI Detālplānojumu izstrāde

Jautājumu nav.

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

IX Citi jautājumi 

1. Kalnciema ielas 2b/Raņķa dambja 14 attīstības vīzija.
Pasūtītājs: Novira Capital
Projektētājs: SIA „F.L.TADAO & LUKŠEVICS”

Lēmums:

 • risinājums koriģējams:
  • veidot  akcentu, ievērot simetriju un vēsturiskos ēku veidošanas principus;
  • nav konstatējams, kā tiek ievērots Rīgas domes 23.01.2019. lēmums Nr. 1953;
 • jaunbūvējamo ēku augstumu veidot atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 325. punktā noteiktajam, secīgi koriģēt pāreju no Āgenskalna mazstāvu apbūves;
 • apbūvi veidot atbilstoši perimetrālās apbūves principiem, tostarp veidojot stūru akcentus (pēc vienotiem principiem kvartālā);
 • pamatot apjomu pārrāvumus pret Daugavgrīvas ielu, neveidojot pretugunsmūrus; gadījumā, ja tiek veidoti pretugunsmūri, tos arhitektoniski noformēt;
 • sabalansēt pagalma funkcijas, tostarp attiecībā uz iedzīvotājiem;
 • ņemt vērā insolācijas aprēķinus, t.sk., attiecībā uz ziemeļu pusē esošo dzīvojamo apbūvi;
 • izskatīt iespēju veidot funkcionālus „zaļos” risinājumus fasādē.

 

2. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūves mets Lauku ielā 14 (36. grupa, 99. grunts).
Pasūtītājs: fiziska persona
Projektētājs: fiziska persona

Lēmums:

lai izvērtētu meta atbilstību ielas apbūves kontekstam, iesniegt ielas frontes fasāžu notinumus ar blakus zemes gabalos esošo apbūvi un pilnu fasāžu risinājumu.

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X