15 | 06 | 2020
A+
A-

03.06.2020. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 03.06.2020., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieces p.i. V. Brūzis (A. Maderniece)
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktore I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša -Šaršūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze G. Aurīte

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Āgenskalna tirgus priekšlaukuma labiekārtošana Rīgā, Nometņu ielā 64 (kad. Nr. 0100 056 2086; 0100 057 2069)

Lēmums:

akceptēt teritorijas labiekārtojuma risinājumu.

 

2. Daugavas stadiona vieglatlētikas manēža ar multifunkcionalitāti Rīgā, Augšielā 1 (kad. Nr. 0100 037 0175)

Jautājums noņemts no darba kārtības.

 

3. Jogas apmācības centrs ar kafejnīcas telpām un dzīvokļiem Rīgā, Kalnciema ielā 9 (kad. Nr. 0100 061 0053)

Jautājums noņemts no darba kārtības.

 

4. Tirdzniecības ēkas jaunbūve un ēkas Nr. 002 pārbūve Rīgā, Kalnciema ielā 38 (kad. Nr. 0100 059 0150)

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju koriģēt risinājumu: samazināt autostāvvietu skaitu un veidot būvapjomu Kapseļu ielas frontē vai labiekārtotu priekšlaukumu pret ielu;
  2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
  3. skatīt atkārtoti.

 

5. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Rīgā, Hipokrāta ielā 24 (kad. Nr. 0100 122 2022)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

6. Būves pārbūve par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Rīgā, Brīvības gatvē 249A lit.2 (kad. Nr. 0100 086 2115)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

VI Detālplānojumu izstrāde

1. Detālplānojuma izstrādes piemērošana zemes vienībai Rīgā, Brīvības gatvē 201 k – 16, Rīgā (kad. Nr. 0100 086 0310)

Lēmums:

  1. uzsākt detālplānojuma izstrādi;
  2. apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu, veicot tajā nepieciešamās korekcijas.

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

1. „Zunda parka” teritorijas attīstības vīzija Rīgā, Daugavgrīvas ielā 31 (kad. Nr. 0100 061 2015, Nr. 0100 061 2042, Nr. 0100 061 0015)

Lēmums:

  1. precizēt konkursa nosaukumu atbilstoši tā mērķim – ideju vai metu konkurss – un no tā izrietošo piemērojamo regulējumu;
  2. precizēt programmā iekļautos nosacījumus atbilstoši tematiskajos plānojumos, teritorijas plānojumā, Daugavas kreisā krasta telpiskās kompozīcijas koncepcijā norādītājam;
  3. koriģētu nolikumu un programmu skatīt atkārtoti.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X