17 | 07 | 2019
A+
A-

03.07.2019. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 03.07.2019., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece K. Zīverte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu athitekte M. Veinberga
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša – Šaršūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D. Siliņa

Piedalās:

Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja M. Ābola
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā arhitekte A. Kaķeševa
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā arhitekte I. Šavraka
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā arhitekte D. Bērziņa
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenais arhitekts A. Smiltenis
Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas galvenā teritorijas plānotāja O. Boriseviča
Vadītāja biroja galvenā speciāliste K. Bašķere

Nepiedalās:

Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova

Darba kārtība:

4 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmuma maiņu;
1 jautājums par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
1 jautājums par detālplānojuma izstrādi;
nav jautājumu par konkursa nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
2 citi jautājumi.

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Tirdzniecības centra jaunbūve Čiekurkalna 4. šķērslīnija 4 (87. grupa, 308. grunts).

Pasūtītājs: SIA „KV NAMS”
Projektētājs: SIA „CARA STUDIJA”

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju iesniegt apstādījumu risinājumus pret blakus esošo dzīvojamo apbūvi; risināt tikai slēgta tipa piegādes zonu; pievienot ēkas fasāžu krāsu risinājumu un vizualizācijas vides kontekstā; pievienot detalizētu cilvēku (t.sk. darbinieku aprēķinu); precizēt detalizēti velonovietnes izmēru; pievienot korektu autotransporta analīzi;
  2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta pirmo daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu.

 

2. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Brīvības gatvē 211B (86. grupa, 459. grunts).

Pasūtītājs: fiziska persona
Projektētājs: SIA „Arhitekta Ābola birojs” 

Lēmums:

pamatojoties uz Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 ,,Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 452.2. apakšpunktu, veikt publisko apspriešanu.

 

3. Daudzdzīvokļu ēkas un dienesta viesnīcas jaunbūve Vienības gatvē 21 (54. grupa, 210. grunts)

Pasūtītājs: SIA Estera Tekstiliana”
Projektētājs: SIA SARMA&NORDE Arhitekti”

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā ar nosacījumu: a) koriģēt apbūves augstumu: pret arhitektūras pieminekli Bloka muižiņu samazināms līdz kvartālā raksturīgajiem (iedibinātajiem) 3 stāviem; b) pagalma fasādēs ievedams apkārtējai apbūvei raksturīgais fasāžu dalījuma mērogs.

 

4. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku jaunbūve Pētersalas ielā 3 (11. grupa, 52. grunts).

Pasūtītājs: SIA „MERKS”
Projektētājs: SIA „MERKS”

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju: a) jaunprojektējamo ēku bloķēt pie esošās ēkas Pētersalas ielā 5 pretuguns mūra, veidojot atbilstoša izmēra iebrauktuvi pagalmā; b) arhitektoniski noformēt pretuguns mūri pret zemesgabalu Pētersalas ielā 1; c) izstrādāt ielas fasādes arhitektoniskā risinājuma variantus, kur arhitektoniskā akcenta risinājums atbilstu Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 2.8. apakšpunktam; d) pievienot pagalma ēkas garengriezumu;
  2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
  3. pēc korekciju veikšanas skatīt atkārtoti.

 

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšana

1. Pārskats par būvniecības ieceres „Īslaicīgas lietošanas būves – automazgātavas būvniecība Kurbada ielā 9, Rīgā” publisko apspriešanu (31. grupa, 88. grunts).

Pasūtītājs: Hi- Tech Solutions Group OU
Projektētājs: SIA „Procel Pro”

Lēmums:

apstiprināt publiskās apspriešanas rezultātus.

 

VI Detālplānojumu izstrāde

1. Detālplānojuma zemes vienībām Juglas krastmalā 13 (92. grupa, 2495. grunts), Juglas krastmala 15 (92. grupa, 496. grunts), Dzirnupes ielā 5 (92. grupa, 2180. grunts) un zemes vienībām bez adreses (92. grupa, 509. un 512. grunts) nodošana publiskai apspriešanai.

Ierosinātājs: SIA ,,Vidzemes virsotnes”
Izstrādātājs: SIA ,,Metrum”

Lēmums:

pamatojoties uz Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.2. apakšpunktu, nodot detālplānojuma projektu precizēšanai (grafiskajā daļā norādīt korektu aplūstošās teritorijas zonu, Juglas ezera aizsargjoslu un tauvas joslu; precizēt autonovietņu, ostas/piestātnes un  transporta koridora risinājumu dabas un apstādījumu teritorijā; savienot krastmalas promenādi ar parka teritoriju; koriģēt plānoto zemes vienību konfigurāciju, veidojot pēc iespējas kompaktas, racionālas zemes vienības; provizoriski parādīt labiekārtojumu; papildināt ar šķērsprofiliem, precizēt stāvu skaita robežu).

 

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

1. Fasādes apgleznošanas priekšlikums daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Aglonas ielā 16.

Pasūtītājs: fiziska persona
Izstrādātājs: fiziska persona

Lēmums:

atlikt jautājuma izskatīšanu.

 

IX Citi jautājumi

1. Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas jaunbūves mets Augusta Deglava ielā 148 k-1 (121. grupa, 2833. grunts).

Pasūtītājs: SIA UNICO”
Projektētājs: SIA „TECTUM”

Lēmums:

atbalstīt ēkas fasāžu risinājuma „A” variantu.

 

2. Dzīvojamās mājas jaunbūve Grodņas ielā 3 (66. grupa, 37.grunts).

Pasūtītājs: fiziska persona
Projektētājs: fiziska persona

Lēmums:

atbalstīt ēkas fasāžu arhitektonisko risinājumu.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X