05 | 10 | 2018
A+
A-

03.10.2018. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 03.10.2018., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu

nodaļas vadītāja

 

L. Sarma

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas

vadītājas vietniece

K. Zīverte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas

kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs

 

V. Brūzis

Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas

kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieces p.i.

 

(V. Brūzis) A. Maderniece

Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta

Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja

I. Purmale

 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta

Pilsētvides attīstības pārvaldes

Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja

I. Staša – Šaršūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D. Siliņa

Piedalās:

Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja M. Ābola
Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas galvenā teritorijas plānotāja O. Boriseviča
Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas galvenā teritorijas plānotāja L. Beila
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas  kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenā arhitekte I. Šablovska
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā arhitekte N. Skane

Nepiedalās:

Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova

Darba kārtība:

1 attīstības priekšlikums;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmuma maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
1 jautājums par detālplānojuma izstrādi;
nav jautājumu par konkursa nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
1 cits jautājums.

I Attīstības priekšlikumi

1.Divu daudzdzīvokļu māju jaunbūve Cieceres ielā 4 (56. grupa, 2094. grunts).
Pasūtītājs: SIA „Cieceres Invest”
Projektētājs: SIA „TECTUM”
Lēmums:
izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot: 1) neveidot balkonus pret ielas fasādi; 2) pieļaujams ielas fasādē logailas nolaist līdz zemes līmenim, veidojot atsevišķas ieejas dzīvokļos; 3) caurbrauktuvi un jumta izbūves veidot mazāk masīvas; 4) pirms būvprojekta iesniegšanas uz atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi iesniegt Būvvaldei izvērtēšanai arhitektonisko risinājumu.

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes
noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izskatīšana

1.Detālplānojuma zemes vienībai Jūrmalas gatvē b/n (093. grupa, 0025. grunts) nodošana publiskai apspriešanai.
Ierosinātājs: SIA ,,SMAK”
Izstrādātājs: SIA ,,Rīgas mērniecības birojs”
Lēmums:
pamatojoties uz Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.1. apakšpunktu: 1) uzdot precizēt detālplānojuma grafiskās daļas plānu, kurā attēlots funkcionālais zonējums (plānotās apbūves izvietojuma zona, sānpagalma robeža, funkcionālā zonējuma J-1 (piebraucamais ceļš, inženierkomunikāciju koridors) daļa); 2) pēc precizējumu veikšanas nodot detālplānojuma projektu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai no institūcijām.

VII  Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

1.Daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve Durbes ielā 2 (061. grupa, 0213. grunts).
Pasūtītājs: SIA „HOUSERS KVK OU”
Projektētājs: SIA „MARK arhitekti”
Jautājums noņemts no darba kārtības.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X