06 | 12 | 2019
A+
A-

04.12.2019. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 04.12.2019., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte D. Skrūzmane
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes eksperts RVC UNESCO Pasaules mantojuma pārvaldības plānošanas jautājumos A. Kušķis

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D. Siliņa

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Divu daudzstāvu dzīvojamo ēku jaunbūves Kokneses prospektā 2 (84. grupa, 101. grunts).

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju: a) saņemt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmumu par koku ciršanu; b) pievienot teritorijas šķērsgriezumu ar plānotajām (attiecībā pret esošajām)  augstuma atzīmēm līdz M. Ķempes ielas un Kokneses prospekta ielu sarkanajām līnijām; c) precizēt ēkas augstuma atbilstību, pamatojoties uz Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) 276. punktu, norādot plānā attālumu, pret kuru tiek veikti mērījumi; d) pamatot 1. un 2. stāva (daļā ar noliktavām) funkcionālo un arhitektoniski estētisko risinājumu – tehniskas un utilitāras  telpas izvietojuma iederību dzīvojamās apbūves pilsētvidē un atbilstību Mežaparka iedibinātajam apbūves raksturam;
  2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
  3. pēc labojumu veikšanas skatīt atkārtoti.

 

2. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Martas Rinkas ielā 10A (111. grupa, 202. grunts).

Lēmums:

pamatojoties uz Būvniecības likuma 4. panta 1. punktu, 15. panta trešās daļas 1. punktu, RTIAN 454., 455. punktu, 447.4. apakšpunktu, atteikt izdot būvatļauju.

 

3. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku jaunbūve Pētersalas ielā 3 (11. grupa, 52. grunts).

Lēmums:

  1. atbalstīt iesniegto risinājumu Nr. 1;
  2. izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā ar nosacījumu: ēkas ielas fasādes vertikālā plakne risināma ar arhitektoniski dekoratīviem paņēmieniem.

 

4. Ēkas lit. 001 pārbūve Dzirnavu ielā 42 (20. grupa, 127.grunts).

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X