07 | 08 | 2020
A+
A-

05.08.2020. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 05.08.2020., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietnieka p.i. M. Liepa-Zemeša
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes eksperts Rīgas vēsturiskā centra UNESCO Pasaules mantojuma pārvaldības plānošanas jautājumos A. Kušķis (I. Staša-Šaršūne)

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja palīdze G. Aurīte

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Panorāmas rata uzstādīšana, servisa ēkas būve, teritorijas labiekārtošana Rīgā, Raņķa dambī b/n, Rīgā (kad. Nr. 0100 049 0135)

Lēmums:

I. Konceptuāli atbalstīt panorāmas rata novietošanas vietu;

II. 1. lūgt būvniecības ierosinātāju koriģēt īslaicīgas lietošanas būves apjomu, to samazinot un atstājot tikai panorāma rata funkcionēšanai nepieciešamās funkcijas (sargs, sanitārtehniskie mezgli, kase) atbilstoši apbūves tiesību līgumā noteiktajam un RTIAN 519. punktam;
2. lūgt SIA “Rīgas meži” viedokli (turpmāk – Viedoklis) par Uzvaras parka attīstību un attīstības koncepciju;
3. pēc korekciju veikšanas, Viedokļa un Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmuma saņemšanas skatīt atkārtoti;
4. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu.

 

2. Pagalma ēkas lit. 004 pārbūve Rīgā, Bruņinieku ielā 72 (kad. Nr. 0100 029 0033)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

3. Rindu mājas jaunbūve Rīgā, Vecāķu prospektā 36 C (kad. Nr. 0100 120 1124)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumus:
a) ievērot Būvniecības likuma 4. pantā noteiktos būvniecības principus, sevišķi akcentējot arhitektoniskās kvalitātes principu;
b) jaunbūvi izvietot tā, lai tā iekļautos apkārtējā apbūves ainavā, ņemot vērā vides mērogu, struktūru, kompozīcijas principus, vizuālas saiknes ielu un laukumu telpā un konkrētās vietas struktūras evolūcijas likumsakarības; nav pieļaujama apkārtējai apkaimei neraksturīgu savietoto jumtu pielietošana;
c) pirms būvprojekta iesniegšanas Rīgas pilsētas būvvaldē (turpmāk – Būvvalde) iesniegt izvērtēšanai koriģētu ēkas apjoma un fasāžu risinājumu atbilstoši iepriekš minētajam.

 

4. Rindu mājas jaunbūve Rīgā, Vecāķu prospektā 36 D (kad. Nr. 0100 120 1123)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumus:
a) ievērot Būvniecības likuma 4. pantā noteiktos būvniecības principus, sevišķi akcentējot arhitektoniskās kvalitātes principu;
b) jaunbūvi izvietot tā, lai tā iekļautos apkārtējā apbūves ainavā, ņemot vērā vides mērogu, struktūru, kompozīcijas principus, vizuālas saiknes ielu un laukumu telpā un konkrētās vietas struktūras evolūcijas likumsakarības; nav pieļaujama apkārtējai apkaimei neraksturīgu savietoto jumtu pielietošana;
c) pret Vecāķu prospektu nav pieļaujama aklas gala fasādes eksponēšana;
d) pirms būvprojekta iesniegšanas Būvvaldē iesniegt izvērtēšanai koriģētu ēkas apjoma un fasāžu risinājumu atbilstoši iepriekš minētajam.

 

5. Dzīvojamās ēkas bēniņu pārbūve Rīgā, Kalnciema ielā 89 (kad. Nr. 0100 076 0374)

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju: a) papildināt izstrādāto kvartāla apbūves rādītāju analīzi ar apkārtējās apbūves (ēku jumta formu, dalījumu, apdares materiālu, stāvu skaita) raksturlielumiem un tehniskiem rādītājiem. Analizēt kvartāla iedibinātos apbūves rādītājus, lai izvērtētu pārbūvējamās ēkas trešā stāva pieļaujamību šajā apbūves aizsardzības teritorijā; b) ģenerālplānā norādīt funkcionāli nepieciešamo teritoriju daudzdzīvokļu ēkai; c) atbilstoši papildinātajai kvartāla apbūves rādītāju analīzei (veiktajam izpētes materiālam) koriģēt pārbūvējamās ēkas arhitektonisko risinājumu;
  2. pēc korekciju veikšanas skatīt atkārtoti;
  3. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu.

 

6. Dzīvojamās mājas pārbūve Rīgā, Slokas ielā 30 (kad. Nr.0100 061 0147 001)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X