10 | 12 | 2018
A+
A-

05.12.2018. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 05.12.2018., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu
nodaļas vadītāja
L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas
vadītājas vietniece
K. Zīverte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas
kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs
V. Brūzis
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja
I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes
Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja
I. Staša – Šaršūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D. Siliņa

Piedalās:

Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja M. Ābola
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas  kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenā arhitekte I. Šablovska

Nepiedalās:

Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas
kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece
A. Maderniece

Darba kārtība:

2 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmuma maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
1 jautājums par detālplānojuma izstrādi;
1 jautājums par konkursa nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
1 cits jautājums.

 

I Attīstības priekšlikumi

 

1. Dzīvojamās mājas ar ārstniecības un rehabilitācijas palīgfunkciju būvniecība Barona ielā 99B (027. grupa; 2003. grunts)

Pasūtītājs: SIA BN99”

Projekta izstrādātājs: SIA Graf X”

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju koriģēt ieceri atbilstoši Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RVC AZ TIAN) 271.1., 472.3. apakšpunkta prasībām;
  2. pēc ieceres koriģēšanas, pamatojoties uz RVC AZ TIAN 480. punktu, veikt būvniecības ieceres publisku apspriešanu.

 

2. Esošās ēkas (lit. 004, lit. 005) demontāža, jaunas biroju ēkas ar komercplatībām jaunbūve Sporta ielā 2 (019. grupa; 0086. grunts)

Pasūtītājs: SIA Sporta 2”

Projektētājs: SIA Diānas Zalānes projektu birojs”

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju koriģēt ēkas fasādes arhitektonisko risinājumu;
  2. pēc labojumu veikšanas skatīt atkārtoti.

 

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes
noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izskatīšana

1. Detālplānojuma zemes vienībai Turaidas ielā 4 (070. grupa; 0026. grunts) apstiprināšana

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs: SIA ,,Bonava Latvia”

Izstrādātājs:  SIA „Layout17”

Lēmums:

pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pantu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 118. punktu un 119.1. apakšpunktu, apstiprināt detālplānojumu.

 

VII  Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

 

1. Atklātā arhitektūras konkursā „Biroju ēkas (ar komercplatībām 1. stāvā un papildfunkciju – dzīvokļi) jaunbūve Krišjāņa Barona ielā 30A (030. grupa; 0168. grunts)” iesniegtie darbi

Ierosinātājs: SIA „P2A”

Būvvaldes padome tiek iepazīstināta ar konkursa darbiem.

 

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

1. Ēkas jumta pārbūves dzīvokļu ierīkošanai Strēlnieku ielā 19 mets (018. grupa; 0048. grunts)

Pasūtītājs: Fiziska persona

Projekta izstrādātājs: SIA AR & DE”

Lēmums:

atbalstīt risinājumu ar nosacījumu, ka netiek veidotas terases un jumta pārveidojumi tiek veikti visā ēkā vienlaicīgi; atbilstoši Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (turpmāk – NKMP) 20.04.2018. vēstulei risinājums (būvapjoma pārveidojumi) saskaņojums NKMP un izskatāms Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomē.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X