18 | 05 | 2020
A+
A-

06.05.2020. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 06.05.2020., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte D. Skrūzmane
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša -Šaršūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze G. Aurīte

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Tirdzniecības ēkas jaunbūve, būves ar kadastra apz. 0100 070 0971 001 nojaukšana Rīgā, Stirnu ielā 31 (kad. Nr. 0100 070 0971).

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

VI Detālplānojumu izstrāde

1. Detālplānojuma zemes vienībā Rīgā, Veiksmes ielā (kad. Nr. 0100 120 1286) nodošana publiskai apspriešanai.

Lēmums:

pamatojoties uz Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.1. apakšpunktu, nodot detālplānojuma redakciju publiskai apspriešanai ar nosacījumu, ka līdz publiskās apspriešanas sākumam detālplānojumā ietver:

  • publiskajai ārtelpai paredzētās teritorijas saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 596. punktu;
  • konceptuālus nosacījumus detālplānojuma teritorijā plānoto autonovietņu izvietojumam, veidojot tās ainaviski pievilcīgas (piemēram, retinot autonovietnes un paredzot papildu stādījumus starp tām).

 

2. Detālplānojuma zemes vienībām Rīgā, Veiksmes ielā (kad. Nr. 0100 120 1408) un Mangaļsalas ielā, Rīgā (kad. Nr. 0100 120 1511) nodošana publiskai apspriešanai.

Lēmums:

pamatojoties uz Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.1. apakšpunktu, nodot detālplānojuma redakciju publiskai apspriešanai ar nosacījumu, ka līdz publiskās apspriešanas sākumam detālplānojumā ietvert:

  • publiskajai ārtelpai paredzētās teritorijas saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 596. punktu;
  • konceptuālus nosacījumus detālplānojuma teritorijā plānoto autonovietņu izvietojumam, veidojot tās ainaviski pievilcīgas (piemēram, retinot autonovietnes un paredzot papildu stādījumus starp tām).

 

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

1. Konkursa nolikuma saskaņošana attīstības vīzijai Rīgā, Krasta ielā 1A; 1B; 1C; 1D un 3A (kad. Nr. 0100 043 0072, 0100 043 0077, 0100 043 0079, 0100 043 0086, 0100 043 0091).

Lēmums:

saskaņot nolikumu ar nosacījumiem:

  • precizēt nosacījumus par uzvarētāja noteikšanu;
  • iekļaut Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vēstulēs izvirzītās prasības, tostarp par skatu punktiem;
  • precizēt norādīto dalījumu kārtās;
  • ietvert nosacījumus apbūves augstuma veidošanai.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X