15 | 04 | 2021
A+
A-

07.04.2021. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 07.04.2021., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes
Arhitektu nodaļas vadītāja
L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes
Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece
G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs p.i.
A. Maderniece (V. Brūzis)
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece
A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece
K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietnieka p.i.
M. Liepa-Zemeša
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes
Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja
I. Staša-Šaršūne
Rīgas domes Satiksmes departamenta
Satiksmes infrastruktūras pārvaldes
Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas vadītāja p.i.
M. Slimbahs

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja palīdze G. Aurīte

 

IX Citi jautājumi

1. Biroju ēku ar daudzstāvu apakšzemes stāvvietu jaunbūves Rīgā, Gustava Zemgales gatvē 73 (kad. Nr. 0100 086 0341)

Lēmums:

  1. konstatēt, ka atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) 426. punktam piedāvātie risinājumi ielu sarkano līniju robežās nav papildus ieguldījums sabiedrības interesēs, jo pakārtoti pamatprojektam;
  2. konstatēt, ka atbilstoši RTIAN 426. punktam publiskās ārtelpas izveide (promenāde), sasaistot projekta teritoriju ar teritoriju Brīvības gatvē 201, k – 16, ir papildus ieguldījums sabiedrības interesēs un tas ir pamats palielināt apbūves augstumu par 35 % (426.3. apakšpunkts) ar šādiem nosacījumiem:
    a) precizēt publiskās ārtelpas telpiskos risinājumus un padarīt tos nolasāmus;
    b) arhitektoniski noformēt jumta ainavu;
    c) meklēt citus risinājumus sadzīves atkritumu novietnēm, neveidojot tās publiskajā ārtelpā;
    d) publiskās ārtelpas risinājumu realizācija veicama proporcionāli biroju ēku izbūvei.

 

2. Divu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju jaunbūves mets Rīgā, bez adreses (Maskavas ielas 285 k-1, k-2; k-3; k-5 iekšpagalmā) (kad. Nr. 0100 072 0248)

Lēmums:

pamatojoties uz Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 41.4. apakšpunktu, detālplānojuma izstrādi aizstāt ar ieceres publisko apspriešanu, izvirzot šādus nosacījumus:
a) risināt gājēju plūsmu un uzlabot piekļuves risinājumus;
b) nerisināt teritorijas nožogošanu.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X