12 | 10 | 2020
A+
A-

07.10.2020. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 07.10.2020., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietnieka p.i. M. Liepa-Zemeša
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša-Šaršūne
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas vadītāja p.i. M. Slimbahs

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja palīdze G. Aurīte

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Daugavas gātes pārbūve Rīgā, Daugavas gātē (kad. Nr. 0100 008 9017)

Lēmums:

  1. atbilstoši Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības likuma 11. panta 4. punktam lūgt Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes viedokli par Daugavas gātes pārbūves projekta risinājumu;
  2. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu.

 

2. Daudzdzīvokļu mājas jauna būvniecība (atjaunošana) Rīgā, Dzirnavu ielā 134 (kad. Nr. 0100 041 0062)

Lēmums:

pēc trūkumu (juridisku un projekta precizējošu, t. sk., nojauktās administratīvās ēkas inventarizācijas lietas, izpētes materiālu un uzmērījumu pievienošanas) novēršanas izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

3. Dzīvojamās ēkas bēniņu pārbūve Rīgā, Kalnciema ielā 89 (kad. Nr. 0100 076 0374)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot šādus nosacījumus:
a) ēkas arhitektonisko risinājumu (jumta izbūves veidols) pamatot ar detalizētu apkārtējās apbūves tipoloģisko analīzi;
b) gala fasādē logu vitrīnu veidot kā proporcionālu un harmonisku risinājumu.

 

4. Dzīvojamās mājas jaunbūve Rīgā, Balasta dambī 20 (kad. Nr. 0100 062 0076)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

IX Citi jautājumi

1. Divu daudzdzīvokļu ēku un rindu mājas jaunbūve Rīgā, Čiekuru ielā 3 (kad. Nr. 0100 068 2122)

Lēmums:

atbalstīt koriģēto risinājumu.

 

2. Industriālās ēkas jaunbūve Rīgā, Ulbrokas ielā 48 (kad. Nr. 0100 092 0724, Nr. 0100 092 2205, Nr. 0100 092 0644)

Lēmums:

  1. neatbalstīt nevienu no iesniegtajiem variantiem – netiek izpildīts pilnībā būvatļaujas projektēšanas nosacījumu 11.1.1. apakšpunkta prasības;
  2. attiecībā uz biroja daļas risinājumu Būvvalde rekomendē turpināt darbu pie 1. varianta, kombinējot to ar 3. variantu, t.i., 1. varianta jumta pārkari vairāk izvirzīt uz Ulbrokas ielas pusi orientējot to ieslīpi pret pamatapjomu un paralēli sarkanai līnijai un atvirzot elegantas kolonnas tālāk no fasādes, ar vienu no tām iezīmējot stūri. Papildus Būvvalde rekomendē ar kvalitatīviem stādījumiem masā iezīmēt būvlaides virzienu labiekārtojumā;
  3. lūgt iesniegt būvprojekta teritorijas un arhitektoniskos risinājumus izvērtēšanai pirms projektēšanas nosacījumu izpildes.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X