09 | 11 | 2018
A+
A-

07.11.2018. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 07.11.2018., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu
nodaļas vadītāja
L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas
vadītājas vietniece
K. Zīverte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas
kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs
V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes
Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja
I. Staša – Šaršūne
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja
I. Purmale

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja palīdze Z. Ignāte

Piedalās:

Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja M. Ābola
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenā arhitekte I. Šablovska
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenais arhitekts A. Smiltenis

Nepiedalās:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D. Siliņa
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova

Darba kārtība:

2 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmuma maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājumu par detālplānojuma izstrādi;
nav jautājumu par konkursa nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
2 citi jautājumi.

I Attīstības priekšlikumi

1. Rituālā kompleksa jaunbūve Tēraudlietuves ielā 3 (87. grupa, 2020. grunts).
Pasūtītājs: fiziska persona
Projektētājs: SIA „PILS M”, būvprojekta vadītājs J. Empelis
Lēmums:
izdot būvatļauju.

 

2. Autosalona-servisa ēkas jaunbūve Skanstes ielā 31A (24. grupa, 2057. grunts).
Pasūtītājs: SIA „NORDE”.
Projektētājs: SIA „ARCHAB”, arhitekts A. Bērziņš
Lēmums:

  1. pamatojoties uz Būvniecības likuma 14. panta trešās daļas 1. punktu un Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RVC AZ TIAN) 461.17.5. apakšpunktu, veikt būvniecības ieceres publisko apspriešanu;
  2. informēt būvniecības ierosinātāju, ka tālākā projektēšanas procesā uzlabojama autoservisa fasāžu estētiskā un detaļu kvalitāte, kā arī, lai uzlabotu autoservisa teritorijas (rūpnieciskās ražošanas objekta) vides kvalitāti, zemesgabala brīvajā teritorijā jāparedz apzaļumojums (koki, krūmi);
  3. saistībā ar plānoto zemesgabala sadali divās daļās Būvvalde norāda, ka būvprojekta risinājumam jānodrošina: a) lai apbūves tehniskie rādītāji (apbūves intensitāte, brīvā teritorija) un nepieciešamo autostāvvietu skaits katrā no atdalītajiem zemesgabaliem atbilst RVC AZ TIAN prasībām; b) lai ugunsdrošības atstarpes starp būvēm, ugunsdrošības attālumi līdz zemesgabala esošajai un projektētajai savstarpējai robežai atbilst LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” prasībām.

 

             II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu
 darba uzdevumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes
noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izskatīšana

Jautājumu nav.

VII  Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

1. Dzīvojamās ēkas pārbūves Baložu ielā 22 (60. grupa, 2073. grunts) risinājuma variants.
Pasūtītājs: fiziska persona
Projektētājs: SIA „Arhitektu birojs MG arhitekti”
Lēmums:
atbalstīt piedāvāto risinājumu.

 

2. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūves Ventspils ielā 6 (56. grupa, 12. grunts) meta izskatīšana.
Pasūtītājs: SIA Terra Sofia”
Projektētājs: arhitekts O. Teivāns
Lēmums:
atbalstīt otro variantu.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X