17 | 12 | 2020
A+
A-

09.12.2020. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 09.12.2020., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietnieka p.i. M. Liepa-Zemeša
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša-Šaršūne
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas vadītāja p.i. M. Slimbahs

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja palīdze G. Aurīte

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Jaunatnes basketbola attīstības centra jaunbūve Rīgā, K. Barona ielā 99C (kad. Nr. 0100 027 2015)

Lēmums:

pēc jautājuma sakārtošanas par tiesībām ierosināt būvniecību izdot būvatļauju ar nosacījumu, cita starpā iekļaujot nosacījumus:
a) ēkas galvenās fasādes arhitektonisko risinājumu veidot atbilstoši laukuma kulises izmēriem un kopīgai piederībai laukuma apbūves veidošanas kompozīcijai;
b) ievērot normatīvi nepieciešamo autonovietņu skaitu;
c) izstrādāt gājēju un transporta plūsmu organizāciju kvartāla ietvaros;
d) rekomendēt veidot sasaisti ar Tērbatas un Brīvības ielu; ņemt vērā Ērgļu ielas sarkanās līnijas;
e) pirms iesniegšanas uz projektēšanas nosacījumu izpildi atsevišķi iesniegt izvērtēšanai arhitektūras un labiekārtojuma risinājumu.

 

2. Vāgnera teātra ēkas pārbūve Rīgā, Riharda Vāgnera ielā 4  (kad. Nr. 0100 002 0008 un Nr. 0100 002 0014)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

3. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Rīgā, Trijādības ielā 1 (kad. Nr. 0100 049 0007)

Lēmums:

  1. nosūtīt metu izskatīšanai Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomei atzinuma saņemšanai saskaņā ar Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma 11. panta trešo daļu;
  2. izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumus:

a) izvēlēties augstvērtīgus apdares materiālus; pārdomāt balkonu konstrukciju risinājumu;
b) ievērot Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 “Rīgas vēsturiskās centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 338. punktu; neizmantot mākslīgus augus;
c) pārvērtēt pandusa risinājumu;
d) pirms iesniegšanas uz projektēšanas nosacījumu izpildi atsevišķi iesniegt izvērtēšanai arhitektūras un labiekārtojuma risinājumu.

 

4. Biroju ēku jaunbūve Rīgā, Mūkusalas ielā 55 (kad. Nr. 0100 024 0039)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumus:
a) veikt padziļinātu teritorijas apbūves analīzi, ēku veidot neatkarīgi no iekšpagalmā projektētās ēkas, respektējot perimetrālās apbūves noteikumus, ievērot obligāto būvlaidi un ņemt vērā teritorijas perspektīvo attīstību;
b) atrisināt jautājumu ar iebraukšanu zemesgabalā, neveidojot divas iebraukšanas blakus no Mūkusalas ielas;
c) risinot ēkas apjomu, neveidot aklu brandmūri, koriģēt tā augstumu pret blakus zemesgabalu; ēku kopumā risināt iederīgu vidē; 1. stāva ēkas daļā neveidot aklu sienu pret ielas daļu;
d) pirms iesniegšanas uz projektēšanas nosacījumu izpildi atsevišķi iesniegt izvērtēšanai arhitektūras risinājumu.

 

VI Detālplānojumu izstrāde

1. Detālplānojuma zemes vienībai Rīgā, Brīvības gatvē 201k – 16 (kad. Nr. 0100 086 0310) nodošana publiskajai apspriešanai

Lēmums:

  1. detālplānojuma redakcijā nenorādīt, ka paredzēta vēsturisko ēku nojaukšana;
  2. nodot detālplānojuma redakciju publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
  3. noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas;
  4. publiskās apspriešanas laikā saņemt Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas atzinumu par detālplānojumā paredzētajiem risinājumiem vēsturisko ēku saglabāšanai.

 

2. Detālplānojuma zemes vienībai Rīgā, Dzirciema ielā 123 (kad. Nr. 0100 077 2103) apstiprināšana

Lēmums:

apstiprināt detālplānojuma redakciju.

 

3. Detālplānojuma izstrādes uzsākšana zemes vienībā Rīgā, Jaunciema gatvē 263 (kad. Nr. 0100 113 0316)

Lēmums:

atteikt detālplānojuma izstrādes uzsākšanu.

 

4. Detālplānojuma izstrādes uzsākšana zemes vienībā Rīgā, Mārsila ielā 58  (kad. Nr. 0100 125 6298)

Lēmums:

atteikt detālplānojuma izstrādes uzsākšanu.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X