15 | 02 | 2021
A+
A-

10.02.2021. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 10.02.2021., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes
Arhitektu nodaļas vadītāja
L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes
Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece
G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs
V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece
A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece
K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja, direktora vietnieka pilsētvides attīstības jautājumos p.i.
M. Liepa-Zemeša
Rīgas domes Satiksmes departamenta
Satiksmes infrastruktūras pārvaldes
Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas vadītāja p.i.
M. Slimbahs

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja palīdze G. Aurīte

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Ēku kompleksa nojaukšana Rīgā, Vienības gatvē 24 (kad. Nr. 0100 054 0182)

Lēmums:

  1. neatbalstīt ēku lit. 002, 003, 004, 005, 006, 007, 012, 015, 016, 019, 020 un dūmeņu, kas ir kultūrvēsturiski vērtīgi sava laikmeta arhitektūras paraugi, nojaukšanu; pārējās apbūves nojaukšana ir pieļaujama;
  2. vēsturisko ēku nojaukšanas pieļaujamību var pārvērtēt pēc detalizētas tehniskās apsekošanas veikšanas kontekstā ar teritorijas attīstības vīziju.

 

2. Biroju ēkas pārbūve Rīgā, Pils ielā 8/10 (kad. Nr. 0100 008 0047, 0100 008 0048, 0100 008 0049, 0100 008 0050)

Lēmums:

  1. atbalstīt ēkas pārbūves risinājumu;
  2. koriģēto risinājumu nosūtīt izskatīšanai Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomē;
  3. pozitīva Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes slēdziena gadījumā izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumu, ka saņemams Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes atzinums.

 

VI Detālplānojumu izstrāde

1. Detālplānojuma izstrādes uzsākšana zemes vienībās Rīgā, Birzes ielā 27 (kad. Nr. 0100 103 0032) un Birzes ielā 27A (kad. Nr. 0100 103 0121)

Lēmums:

  1. uzsākt detālplānojuma izstrādi un kā detālplānojuma ietekmes teritoriju noteikt krastmalas teritoriju;
  2. apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu, cita starpā iekļaujot nosacījumus: a) pretplūdu pasākumu veikšanai; b) esošās apbūves norobežošanai no plānotās dzīvojamās apbūves; c) krastmalas pieejamībai un savienojumam ar detālplānojuma teritoriju.

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

1. Atklāta konkursa nolikuma saskaņošana viesnīcas jaunbūvei Rīgā, Zaķusalas krastmalā 21 (kad. Nr. 0100 051 0051)

Jautājums noņemts no darba kārtības.

 

IX Citi jautājumi

1. Nosacījumu piemērošana lokālplānojuma izstrādei teritorijai Rīgā starp Gustava Zemgala gatvi, Ķīšezera ielu, Kokneses ielu, Mežaparka apkaimes apbūvi

Lēmums:

izvirzīt šādus nosacījumus lokālplānojuma grozījumu izstrādei:
a) rekomendēt saglabāt Mežaparkam raksturīgo mazstāvu apbūves raksturu un pārvērtēt 6-9 stāvu nepieciešamību;
b) palielināt zaļās teritorijas īpatsvaru (norādot izbūves secību un apsaimniekošanas politiku);
c) pārskatot funkcionālo zonējumu un izmantošanas veidus, tos pielāgot apkārtnē esošajam apbūves raksturam un grafiski nostiprināt apbūves struktūru;
d) izvērtēt zemesgabala lielumus atbilstoši  plānotai apbūvei.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X