15 | 09 | 2020
A+
A-

10.09.2020. (ārkārtas) Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Ārkārtas sēdes norises laiks: 10.09.2020., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītāja p.i. E. Karzubova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietnieka p.i. M. Liepa-Zemeša
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša-Šaršūne
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas vadītāja p.i. M. Slimbahs

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja palīdze G. Aurīte

 

VI Detālplānojumu izstrāde

1. Konceptuāla detālplānojuma izstrādes piemērošana zemes vienībām Rīgā, Maskavas ielā 322G, 322T, 322S, b/n, 322F, 322H, 322I, 322J, 322A, 322K (kad. Nr. 0100 078 2291, 0100 078 0946, 0100 078 0244, 0100 078 2328, 0100 078 2292, 0100 078 2293, 0100 078 0947, 0100 078 2294, 0100 078 2325, 0100 078 2318)

Lēmums:

  1. lūgt ierosinātāju sniegt viedokli par detālplānojuma teritorijas paplašināšanu;
  2. skatīt atkārtoti.

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

1. Atklāta arhitektūras un pilsētbūvniecības metu konkursa ”Krasta City” teritorijas attīstības vīzijas Rīgā, Krasta ielā 1A; 1B; 1C; 1D un 3A (kad. Nr. 0100 043 0072, 0100 043 0077, 0100 043 0079, 0100 043 0086, 0100 043 0091) darbu izskatīšana

Būvvaldes padomes locekļi tiek iepazīstināti ar konkursa darbiem.

 

IX Citi jautājumi

1. Dzīvojamās ēkas jaunbūves mets Rīgā, Dzelzceļa ielā (kad. Nr. 0100 074 0351)

Lēmums:

konceptuāli atbalstīt priekšlikumu (t.sk. autostāvvietu izvietojumu) ar nosacījumiem:

  1. izstrādājot būvprojektu, veikt apbūves tehnisko rādītāju analīzi atbilstoši Rīgas domes 20.12.2020. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 398.4. apakšpunktam;
  2. apjoma un apdares risinājumu pamatot ar teritorijā raksturīgās apbūves analīzi;
  3. būvprojekta sastāvā iekļaut apjoma vizuālo attēlojumu vides kontekstā, kā arī pievienot kvartāla ielas notinumus.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X