11 | 05 | 2021
A+
A-

05.05.2020. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 05.05.2021., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja p.i. G. Kalīte (L. Sarma)
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte E. Mendziņa
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietnieka p.i. M. Liepa-Zemeša
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša – Šaršūne

 

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja palīdze G. Aurīte

I Attīstības priekšlikumi

  1. Ātras ēdināšanas ēkas jaunbūve Rīgā, Brīvības gatvē 400 (kad. Nr. 0100 092 0328)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumus fasādes apdares materiālu izvēlei un apstādījumu intensificēšanai priekšpagalmā.

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

  1. Metu konkursa “Rīgas Celtniecības koledžas nākotnes attīstības vīzija” Rīgā, Gaiziņa ielā 3 (kad. Nr. 0100 004 2006; 0100 004 2006) nolikuma un programmas saskaņošana

Lēmums:

saskaņot konkursa nolikumu un programmu ar šādiem nosacījumiem: a) ievērot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 19.03.2021. vēstulē Nr. DA-21-1334-nd „Par nosacījumiem/vadlīnijām metu konkursa dokumentācijas izstrādei” norādīto; b) pirms konkursa izsludināšanas veikt visu zemesgabalā esošo ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa novērtējumu, jo tas var ietekmēt ēku pārveidošanas iespējas; c) pirms konkursa izsludināšanas jāveic teritorijā esošo koku novērtējums, konkursa darbu risinājumiem jānodrošina zemesgabalā Gaiziņa ielā 3 (kad. apz. 0100 004 2006) augošo vērtīgo koku, kā arī blakus teritorijas žogam augošo koku augstpēja; d) ievērot Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 277. punktu.

 

IX Citi jautājumi

  1. Tirdzniecības ēkas jaunbūves fasāžu risinājumi Rīgā, Kalnciema ielā 38

(kad. Nr. 0100 059 0150)

Lēmums:

  1. konceptuāli piekrist, ka ir veikti fasāžu risinājumu uzlabojumi; nepārliecina risinājumi pret Kalnciema ielu;
  2. virzīt Rīgas pilsētas arhitektam atzinuma saņemšanai.

 

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X