25 | 08 | 2021
A+
A-

11.08.2021. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 11.08.2021., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieka p.i. L. Sarma (G. Kalīte)
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītāja p.i. N. Dmitrijeva (I. Veļikanova)
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietnieka p.i. M. Liepa-Zemeša
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša – Šaršūne

 Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja palīdze G. Aurīte

 

I Attīstības priekšlikumi 

 1. VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” ambulatorās veselības aprūpes daļas un neatliekamās medicīniskās palīdzības un observācijas nodaļas telpu būvniecība Rīgā, Vienības gatvē 45 (kad. Nr. 0100 054 0101)

Lēmums:

 1. būvniecības ierosinātājam saņemt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmumu par koku ciršanu;
 2. pēc Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmuma par koku ciršanu saņemšanas izdot būvatļauju ar nosacījumiem. Ja atsevišķu ainaviski vērtīgu koku ciršanas atļauja netiek saņemta, koriģēt risinājumus un iesniegt koriģētu ģenerālplānu izskatīšanai Būvvaldē pirms būvatļaujas izdošanas:
  • būvprojekta sastāvā iekļaut BKUS teritorijas kopējo satiksmes plūsmu organizācijas shēmu visiem satiksmes dalībniekiem – transporta (ātrās palīdzības, medicīnas darbinieku, pacientu vecāku, saimnieciskā personāla, apkalpes transporta u.c.), gājēju un velosipēdistu kustībai un sasaisti ar galvenajiem virzieniem ārpus teritorijas;
  • vizualizācijās jaunā objekta arhitektonisko veidolu atspoguļot konkrētās vides un esošās apbūves kontekstā, kā arī vizualizācijās to uzrādīt arī skatu perspektīvēs no teritorijas galvenajiem iekšējiem ceļiem;
  • veikt ceļu drošības auditu;
  • projektējamo labiekārtojumu un autostāvvietas iekļaut esošajā ainaviskajā vidē (veidojot “zaļās salas”, “uzkalniņus” u.tml.); apmeklētāju ar kustību ierobežojumiem automašīnu stāvvietām paredzēt lielāku platumu, nepieciešamās funkcionalitātes nodrošināšanai;
  • padome iesaka papildus apdomāt iespēju lielmēroga skulptūru nesadalītai/vienotai uztverei;
  • pirms atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi veikšanas būvprojektu izskatīt Būvvaldes padomes sēdē;
 3. būvniecības ierosinātājam izstrādāt BKUS teritorijas turpmākās attīstības koncepciju un vadlīnijas vienotam slimnīcas ēku arhitektoniskajam tēlam un telpiskajai kompozīcijai un iesniegt izskatīšanai Rīgas pilsētas arhitektam iespējami agrākā projekta izstrādes stadijā. Rekomendācijas ņemt vērā konkrētā objekta projekta risinājumos.

 

 1. 2. Tirdzniecības, biroju un loģistikas centra jaunbūve Rīgā, Maskavas ielā 109 (kad. Nr. 0100 044 0068)

Lēmums:

 1. būvniecības ierosinātājam papildus iesniegt topogrāfiju, kas ietvertu objektam pa perimetru esošo teritoriju 25 m platumā, lai varētu konstatēt projektējamā objekta tiešā tuvumā esošās inženierkomunikācijas un Būvvalde varētu būvatļaujā izvirzīt konkrētus nosacījumus projektēšanai;
 2. pēc topogrāfijas saņemšanas izdot būvatļauju ar nosacījumiem:

2.1. papildus veikt zemesgabala vēsturiskās  apbūves izpēti, lai konstatētu vēsturiskās apbūves mērogu, ar ko pamatot jaunbūves būvapjoma dalījumu, kā arī papildus analizēt kvartāla robežās Maskavas ielas abu pušu ielas fronti veidojošās apbūves raksturu (jumtu formas, fasāžu ritmu, dominējošos apdares materiālus);

2.2.  jaunbūves garā būvapjoma fronti ar arhitektoniskiem paņēmieniem vizuāli sadalīt atbilstoši vēsturiskās apbūves mērogam, piemēram, veidojot “dziļākas atkāpes”, dažādojot fasāžu apdares materiālus, respektējot ielas apbūves ainavas raksturu,  lai neveidotos gara monotona fasāde;

2.3. noliktavu kopējā  platība nedrīkst pārsniegt palīgizmantošanai atļautos 30 %;

2.4. komerctelpām nodrošināt vides pieejamību cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem;

2.5. apzaļumoto atpūtas zonu nodalīt no autostāvvietām, veidojot papildus apstādījumus;

2.6. labiekārtojums fasādes atkāpēs/”ierāvumos” skaidri definēt, vai tā ir visiem pieejama publiskā ārtelpa vai arī komerctelpām piekritīgā zona;

2.7. pirms atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi veikšanas būvprojektu izskatīt Būvvaldes padomes sēdē.

 

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X