16 | 11 | 2020
A+
A-

11.11.2020. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 11.11.2020., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja p.i. A. Maderniece (V. Brūzis)
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietnieka p.i. M. Liepa-Zemeša
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes eksperts Rīgas vēsturiskā centra UNESCO Pasaules mantojuma pārvaldības plānošanas jautājumos A. Kušķis (I. Staša-Šaršūne)
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas vadītāja p.i. M. Slimbahs

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja palīdze G. Aurīte

 

I Attīstības priekšlikumi

 1. Sporta kompleksa jaunbūve Rīgā, Dambja ielā 8 (kad. Nr. 0100 014 0183; Nr. 0100 014 2103)

Lēmums:

pamatojoties uz nepieciešamību veikt ietekmes sākotnējo izvērtējumu, nodibināt apbūves tiesību, saņemt atļauju cirst kokus un rīkot arhitektūras konkursu, atteikt izdot būvatļauju.

 

2. Bērnu dārza jaunbūve Rīgā, Ķemeru ielā 5 (kad. Nr. 0100 076 0092)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

3. Jaukta tipa ēkas jaunbūve Rīgā, Zaķusalas krastmalā 19 (2A) (kad. Nr. 0100 051 2034)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumus:
a) iekļaut 19.06.2020. atteikumā Nr. BV-20-12733-nd norādīto kā nosacījumus;
b) ievērot Rīgas pilsētas arhitektu biroja 10.11.2020. atzinumā Nr. RPAB-20-75-dv norādīto;
c) pamatojoties uz Būvniecības likuma 16. panta 24. daļu, izmaiņu gadījumā, ja tiek skarts būtiski būves arhitektoniskais veidols vai tiek konstatētas atkāpes no iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, būvniecības process uzsākams no jauna un Būvvalde var lemt par arhitektūras konkursa piemērošanu atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 81. un 371. punktā noteiktajam;
d) pirms projekta iesniegšanas atzīmes veikšanai par projektēšanas nosacījumu izpildi iesniegt risinājumu izskatīšanā Būvvaldē.

 

VI Detālplānojumu izstrāde

 1. Detālplānojuma izstrādes uzsākšana zemes vienībā Rīgā, Pildas ielā 35 (kad. Nr. 0100 118 0097)

Lēmums:

atlikt jautājuma izskatīšanu.

 

2. Detālplānojuma izstrādes piemērošana zemes vienībām Rīgā, Maskavas ielā 322G, 322T, 322S, b/n, 322F, 322H, 322I, 322J, 322A, 322K (kad. Nr. 0100 078 2291, 0100 078 0946, 0100 078 0244, 0100 078 2328, 0100 078 2292, 0100 078 2293, 0100 078 0947, 0100 078 2294, 0100 078 2325, 0100 078 2318)

Lēmums:

 1. uzsākt detālplānojuma izstrādi un paplašināt detālplānojuma izstrādes teritoriju, ietverot zemes vienību Maskavas ielā 322N, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 078 2329);
 2. apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu, izvirzot šādus nosacījumus:
  a) izstrādāt šķērsprofilu un vertikālo plānojumu līdz ūdensmalai;
  b) atspoguļot visu uz zemesgabaliem esošo ēku lietošanas veidu un atbilstoši tam normatīvi nepieciešamo autonovietņu izvietojumu;
  c) izskatīt iespēju autostāvvietu izvietošanai teritorijas ziemeļu daļā (iekšpagalmā), kā arī tās veidot slēgtā apjomā, tādējādi atvēlot lielāku labiekārtojuma teritoriju dienvidu daļā pie krastmalas;
  d) autonovietņu izvietošanai gar krastmalu risinājumu iespēju robežās veidot zem slēgtas nojumes, jumta daļu veidojot apzaļumotu kā intensīvu zaļo jumtu;
  e) zemesgabala zonā, kas robežojas ar veloceliņu, pret ūdensmalu veidot plašu apstādījumu zonu, tādējādi veidojot ainavisku sasaisti ar Daugavas krastmalu;
  f) veidot Maskavas ielas sasaisti/publisku savienojumu ar ūdensmalu;
  g) paredzēt zonu rekreācijai visām vecuma grupām;
  h) paredzēt vides pieejamības risinājumus un atbilstošus risinājumus reljefa starpības pārvarēšanai;
  i) izstrādāt insolācijas shēmas.

 

IX Citi jautājumi

1. Meta izskatīšana fasādes izmaiņām Rīgā, Skolas ielā 17 (kad. Nr. 100 020 0064)

Lēmums:

neatbalstīt meta risinājumu:
1) tas nav uzskatāms par konkursa darba turpinājumu;
2) risinājums izteikti kontrastē ar blakus esošajām vēsturiskajām ēkām un neiederas apkārtējā kultūrvēsturiski vērtīgajā vēsturiskās apbūves ainavā, kā to nosaka Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas izmantošanas un apbūves noteikumi” 311. punkts.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X