16 | 12 | 2019
A+
A-

11.12.2019. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 11.12.2019., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieces p.i. A. Maderniece (K. Zīverte)
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte D. Skrūzmane
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. I. Purmale

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D. Siliņa

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Veikala ēkas jaunbūve Hipokrāta ielā b/n (122. grupa, 2077. grunts).

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumu par autonovietņu izvietošanu.

 

2. Biroja ēkas jaunbūve un auto nojumes pārbūve Vaiņodes ielā 1 (74. grupa, 490. grunts).

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju: a) koriģēt ēkas augstumu un stāvu skaitu atbilstoši atļautajam; b) stāvvietu izvietojumu priekšpagalmā un būvniecības laikā; c) nepārsniegt minimālo būvlaidi; d) rekomendē fasādes apdarē neizmantot koka līstes, bet inovatīvākus materiālus; e) iesniegt vizualizācijas vides kontekstā arī skatā no Kārļa Ulmaņa gatves Sala tilta puses;
  2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta pirmo daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
  3. pēc labojumu veikšanas skatīt atkārtoti.

 

IX Citi jautājumi

1. Izmaiņas būvatļaujā objektam „Rīgas Stradiņa universitātes daudzfunkcionālā mācību ēka” Konsula ielā 21 (64. grupa, 62. grunts).

Lēmums:

lūgt būvniecības ierosinātājam: a) precizēt vertikālo plānojumu, ņemot vērā Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) 14.6. apakšpunktu un Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 195. punktu; b) koriģēt labiekārtojuma risinājumu.

 

2. Ēkas pārbūves un daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūves mets Āgenskalna ielā 1 (60. grupa, 139. grunts).

Lēmums:

neatbalstīt risinājumu: a) veiktā apbūves analīze neatbilst RTIAN 398.4. apakšpunkta prasībām un nepamato konkrēto risinājumu; b)  risinājums neatbilst RTIAN 402.6. apakšpunktā noteiktajam, tas izteikti konkurē ar ielas apbūves raksturu.

 

3. Mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas jaunbūves mets Lapu ielā 24 (59. grupa, 79. grunts).

Lēmums:

atbalstīt risinājumu.

 

4. Multifunkcionāls kompleksa biroja ēkas jaunbūves mets (1. būvniecības kārta) Krasta ielā 1A (43. grupa, 72. grunts).

Lēmums:

piemērot atklātu arhitektūras konkursu saskaņā ar RTIAN 8.1 un 371. punktu.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X