14 | 02 | 2020
A+
A-

12.02.2020. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 12.02.2020., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja p.i. G. Kalīte (L. Sarma)
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte D. Skrūzmane
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītājas vietniece I. Renkvica

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze G. Aurīte

 

I Attīstības priekšlikumi

 1. Dzīvojamās mājas pārbūve par viesnīcu Rīgā, Maskavas ielā 206 (72. grupa, 62. grunts).

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju koriģēt būvniecības ieceri, pamatojoties uz Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) 354. punkta, 356.2. apakšpunkta, 378. punkta un Būvniecības likuma 4. panta 1. punkta prasībām, tostarp ēkas papildinājumiem jābūt atšķirīgā arhitektoniskā valodā un arhitektoniski jānoformē pretugunsmūri;
  2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
  3. pēc korekcijām skatīt atkārtoti Būvvaldes padomē.

 

2. Tirdzniecības centra jaunbūve Rīgā, Stirnu ielā 25 (70. grupa, 512. grunts).

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot šādus nosacījumus:

  • veidot arhitektoniski noformētu un izteiksmīgu ēkas pagalma fasādi, paredzot dažādu apdares materiālu pielietojumu;
  • paredzētās 4 autostāvvietas zemesgabala rietumu daļā pārvietot un paredzēt to izvietošanu zemesgabala brīvajā zaļajā zonā;  zonu starp ēku un blakus esošo zemesgabalu Stirnu ielā 21, Rīgā paredzēt kā labiekārtotu teritoriju ar apstādījumiem;
  • paredzēt atbilstoša lieluma apstādījumus;
  • pirms būvprojekta iesniegšanas atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanai arhitektonisko risinājumu iesniegt izskatīšanai Būvvaldē.

 

IX Citi jautājumi

1. Daugavas Sporta nama priekšlaukuma pārbūves būvprojekts Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 107 (kadastra apzīmējums 0100 027 0030, 027. grupa, 2004. grunts).

Lēmums:

atbalstīt būvprojekta risinājumus ar nosacījumu, ka jāpalielina arhitektūras mazo formu (trīsvietīgs sols, divvietīgs sols, vienvietīgs sols) apjomu, nodrošinot iespēju teritorijā pulcēties un atpūsties lielākam cilvēku skaitam.

 

2. Izglītības iestādes pārbūves Rīgā, Kalnciema ielā 118 būvatļaujas koriģēšana (kadastra apzīmējums 0100 075 0268).

Lēmums:

  1. pamatojoties uz RTIAN 426. punktu, piekrist samazināt zemesgabala minimālās brīvās teritorijas rādītāju ne vairāk kā par 5 % un attiecīgi koriģēt būvatļaujā minimālās brīvās teritorijas rādītāju;
  2. būvatļaujā papildus norādīt, ka skolas ēdināšanas bloka piebūvei jāparedz arhitektoniski kvalitatīvs fasāžu noformējums.

 

3. Tirdzniecības un pakalpojumu ēkas jaunbūves piebūve un fasādes pārbūve Rīgā, Lielirbes ielā 29 (75. grupa, 703. grunts).

Lēmums:

iesniegtais fasādes detalizācijas risinājumus neatbilst būvatļaujas projektēšanas nosacījumu 64. punktā minētajām prasībām.

 

4. “TABFAB KVARTĀLA” teritorijas attīstības koncepcija Rīgā, Miera ielā 58A (26. grupa, 18. grunts).

Lēmums:

atbalstīt attīstības koncepciju.

 

5. Divu tirdzniecības ēku jaunbūves mets Rīgā, Sporta ielā 2k-4 (18. grupa, 59. grunts).

Lēmums:

izvērtēt ieceri kopsakarībā ar lokālplānojuma risinājumiem un skatīt atkārtoti.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X