14 | 09 | 2018
A+
A-

12.09.2018. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 12.09.2018., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece K. Zīverte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte K. Švarca
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša – Šaršūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D. Siliņa

Piedalās:

Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja M. Ābola
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenā arhitekte I. Šablovska
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā arhitekte A. Kaķeševa
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenā arhitekte A. Pumpure
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenais arhitekts M. Miķelsons

Nepiedalās:

Apstādījumu inspekcijas vadītājs V. Freimanis
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova

Darba kārtība:

5 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmuma maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājumu par detālplānojuma izstrādi;
nav jautājumu par konkursa nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
1 cits jautājums.

 

I Attīstības priekšlikumi

1.Ēkas pārbūve par viesnīcas ēku Pils ielā 13 (8. grupa, 25. grunts).

Pasūtītājs: SIA „ASG-2
Projektētājs: A/S „PALAST ARCHITEKTS”
Lēmums:

  1. Lūgt būvniecības ierosinātāju koriģēt ieceri, ievērojot Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu” (turpmāk – RVC AZ TIAN) 307.5., 603.6.1., 603.6.2.1., 603.6.2.3, 603.6.2.4. apakšpunkta un 640. punkta prasības, būvniecības ieceres dokumentus papildināt ar jumtu pārbūves vizualizācijām no Ministru kabineta 08.03.2004. noteikumu Nr. 127 „Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi” 3.1.4. apakšpunktā norādītajiem augstajiem skatu punktiem;
  2. pēc būvniecības ieceres koriģēšanas un papildināšanas ar vizualizācijām, pamatojoties uz Būvniecības likuma 14. panta trešās daļas pirmo punktu, piekto daļu un RVC AZ TIAN 458.1. apakšpunktu, veikt būvniecības ieceres publisku apspriešanu.

2.Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Zeltiņu ielā 45A (71. grupa, 2540. grunts).

Pasūtītājs: SIA „OPG”
Projektētājs: SIA „a part”, būvprojekta vadītājs Marts Švēde
Lēmums:
Pamatojoties Administratīvā procesa likuma 8., 13. pantu, veikt būvniecības ieceres publisku apspriešanu.

3.Tirdzniecības ēku jaunbūve Maskavas ielā 117 (44. grupa, 93. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Energy Group”
Projektētājs: SIA „RS Arhitekti”, R. Svētiņa
Lēmums:
Pamatojoties uz Būvniecības likuma 15. panta pirmās daļas 1. punktu, trešās daļas 1. punktu, RVC AZ TIAN 405.7. apakšpunktu, atteikt izdot būvatļauju.

4.Daudzdzīvokļu mājas jaunbūve Zvejnieku ielā 34 (62. grupa, 17. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Nasau”
Projektētājs: arhitekte Ilze Kalvere
Lēmums:
Izdot būvatļauju ar nosacījumiem

5.Sešu daudzdzīvokļu māju jaunbūve Kojusalas ielā 15 (48. grupa, 32. grunts).

Pasūtītājs: SIA „ SKU KRASTI”
Projektētājs: SIA „LVLPROJEKTS”, būvprojekta vadītāja Aelita Šadurska
Lēmums:

  1. Lūgt būvniecības ierosinātāju:

1.1. koriģēt būvniecības ieceri, veidojot apjomus atbilstošus būves kārtai saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk – VBN) 2.6. apakšpunktu un ugunsdrošības nodalījumam saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”, kas apstiprināts ar Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr. 333 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība””, 2.31. apakšpunktu;
1.2. būvprojektam pievienot insolācijas aprēķinu, pamatojoties uz Latvijas būvnormatīva LBN 211-15 „Dzīvojamās ēkas”, kas apstiprināts ar Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr. 340 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-15 „Dzīvojamās ēkas””, 38. punktu un Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) 301. punktu;
1.3. pamatot pazemes būves (autostāvvietas) izveidi ar atbilstoša būvspeciālista slēdzienu par būvniecības ieceri, veicot inženierizpēti (ģeotehnisko un hidrometeoroloģisko izpēti) saskaņā ar VBN 20. punktu, 21.2. un 21.3. apakšpunktu, RTIAN 202. punktu un 203.1. apakšpunktu;

  1. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu.

 

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izskatīšana

Jautājumu nav.

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

1.Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūves mets M. Kalna ielā 11 (44. grupa, 26. grunts).

Pasūtītājs: SIA „NEIS”
Projektētājs: SIA „LĪNIJAS”
Lēmums:
Konceptuāli atbalstīt iesniegto risinājumu, taču mets koriģējams atbilstoši RTIAN 281.1. apakšpunktā noteiktajam.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X