21 | 01 | 2021
A+
A-

13.01.2021. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 13.01.2021., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes
Arhitektu nodaļas vadītāja
L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes
Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieces p.i.
L. Sarma (G. Kalīte)
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs
V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece
A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece
K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Teritorijas plānojuma nodaļas galvenā projektu vadītāja teritorijas plānošanas jomā
K. Jansone
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes
Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja
I. Staša-Šaršūne
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes
Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja, nodaļas vadītāja vietniece
I. Renkvica
Rīgas domes Satiksmes departamenta
Satiksmes infrastruktūras pārvaldes
Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas vadītāja p.i.
M. Slimbahs

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Latvijas Nacionālā teātra piebūve Simtgades alejā 3, Rīgā (kadastra Nr. 0100 010 0088, 0100 010 0162)

Lēmums:

atlikt jautājuma izskatīšanu uz 20.01.2021. sēdi, noskaidrot arhitektūras konkursa žūrijas protokola saturu.

 

VI Detālplānojumu izstrāde

1. Detālplānojuma izstrādes uzsākšana zemes vienībā Laimdotas ielā, Rīgā (kadastra Nr. 0100 089 2134)

Lēmums:

atteikt uzsākt detālplānojuma izstrādi, pamatojoties Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 42. punktu un Rīgas domes 03.11.2015. saistošo noteikumu Nr. 177 “Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas saistošie noteikumi” 6. punktu.

 

IX Citi jautājumi

1. Dailes teātra ēkai piegulošās teritorijas labiekārtojuma mets Brīvības ielā 75 (kadastra Nr. 0100 023 0108), Šarlotes ielā 1 (kadastra Nr. 0100 023 0101), Rīgā

Lēmums:

atbalstīt teritorijas labiekārtojuma risinājuma metu.

 

2. Tirdzniecības ēkas jaunbūves fasāžu risinājumi Kalnciema iela 38, Rīgā (kadastra Nr. 0100 059 0150)

Lēmums:

atlikt jautājuma izskatīšanu uz 20.01.2021. sēdi.

 

3. Daudzdzīvokļu ēku kompleksa mets Mazā Juglas ielā 24 (kadastra Nr. 0100 123 0387), Mazā Juglas ielā 14 (kadastra Nr. 0100 123 0388), Mazā Juglas ielā 16 (kadastra Nr. 0100 123 0389), Mazā Juglas ielā 22 (kadastra Nr. 0100 123 0390), Mazā Juglas ielā 18 (kadastra Nr. 0100 123 0391), Mazā Juglas ielā 20 (kadastra Nr. 0100 123 0392), Rīgā

Lēmums:

  1. neatbalstīt metu, tā arhitektoniskais un telpiskais risinājums ir pretrunā Detālplānojumā teritorijai starp Juglas ielu un Mazo Juglas ielu ietvertajai arhitektūras ideju konkursa “Europan 9” uzvarētāja arhitekta biroja “Iotti & Pavarani Architetti asociatii” teritorijas attīstības koncepcijai “Urban living rooms”;
  2. organizēt tikšanos ar attīstītāju, piedaloties Rīgas pilsētas būvvaldes, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta un Rīgas pilsētas arhitekta biroja pārstāvjiem.

 

4. Daudzdzīvokļu ēku kompleksa mets Jūrmalas gatvē 71, Rīgā (kadastra Nr. 0100 093 0004)

Lēmums:

  1. lai izvērtētu meta tālāku virzību saistībā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) – 371. punktu, papildināt ar pilsētbūvnieciskās un apbūves telpiskās kompozīcijas izpēti, kā arī esošo un plānoto pilsētbūvniecisko akcentu ietekmes analīzi (skata punktu analīzi) teritorijā, kas aptver plānotā pilsētbūvnieciskā akcenta ietekmes zonu;
  2. vienlaicīgi vērst uzmanību, ka turpmākā darbā risinājums papildināms ar insolācijas shēmu (RTIAN 298.1 punkts); apbūvējamās teritorijas šķērsgriezumu ar perspektīvā blakus esošajā zemesgabalā iespējamās ēkas shematisku attēlojumu, pieņemot konkrētajā apbūves situācijā pieļaujamos maksimālos apbūves augstuma noteikumus (RTIAN 290. punkts); augstuma attiecību pret attālumu līdz pretējās ielas puses būvlaidei (RTIAN 276. punkts); informāciju (izpēti) par gruntsūdeņu līmeni zemesgabalā un iespējamiem pasākumiem inženiertehniskajai teritorijas sagatavošanai (RTIAN 117., 119. punkts); precizējumu par apbūves tehniskajiem rādītājiem ārpus sarkanajām līnijām (RTIAN 264. punkts).

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X