11 | 03 | 2019
A+
A-

13.02.2019. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 13.02.2019., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu

nodaļas vadītājas p.i.

 

K. Zīverte (L. Sarma)

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas

vadītājas vietniece

K. Zīverte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas

kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs

 

V. Brūzis

Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas

kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece

 

A. Maderniece

Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta

Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja

I. Purmale

 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta

Pilsētvides attīstības pārvaldes

Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja

 

I. Staša – Šaršūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D. Siliņa

Piedalās:

Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja M. Ābola
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas  kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenais arhitekts M. Miķelsons
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas  kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenā arhitekte A. Pumpure
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas  kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenais arhitekts J. Vizulis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas  kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenā arhitekte  

I. Šablovska

Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas galvenā teritorijas plānotāja O. Boriseviča

 

Nepiedalās:

 

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu

nodaļas vadītāja

L. Sarma
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas

Inženierbūvju nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

 

Darba kārtība:

· 1 attīstības priekšlikums;
· nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos;
· nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmuma maiņu;
· nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
· nav jautājumu par Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
· 1 jautājums par detālplānojuma izstrādi;
· 1 jautājums par konkursa nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
· nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
· 2 citi jautājumi.

 

I Attīstības priekšlikumi

 

 1. Dzīvojamās ēkas pārbūve Talsu ielā 6 (57. grupa, 143. grunts).

Pasūtītājs: SIA „KD4”

Projektētājs: SIA „CORE projekts”

 

Lēmums:

 1. Lūgt būvniecības ierosinātāju: a)  koriģēt ēkas būvapjoma arhitektonisko risinājumu, padarot to raksturīgu konkrētajai vēsturiskās apbūves teritorijai; b) izstrādāt un vizualizēt  vairākus  būvapjoma un apdares materiālu kombināciju variantus;
 2. Pēc ieceres papildināšanas skatīt atkārtoti.

 

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

 

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

 

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma izvērtēšana

Jautājumu nav.

 

V Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes
noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

 

VI Detālplānojumu izskatīšana

 

 1. Detālplānojuma izstrādes uzsākšana zemes vienībai Traleru ielā (120. grupa, 1406. grunts).

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs: AS „INTERNATIONAL BANK”  

 

Lēmums:

pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28. panta pirmo un ceturto daļu, Noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 38. punktu, 39.4.1. apakšpunktu, 98., 102., 103. punktu, Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 589.1. apakšpunktu un 595. punktu,

 1. uzsākt detālplānojuma izstrādi;
 2. apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu.

 

VII  Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

 

 1. Daudzfunkcionālas ēkas (pamatā biroju ēkas) būvniecība Dzirnavu ielā 42 (20. grupa, 151. grunts).

Pasūtītājs: SIA Gaļas un Piena Rūpniecības inženiercentrs”

 

Lēmums:

padomes locekļi tiek iepazīstināti ar konkursa darbiem.

 

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

IX Citi jautājumi

 

 1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Zvejnieku ielā 34 (62. grupa, 17. grunts).

Pasūtītājs: SIA NASAU”

Projektētājs: fiziska persona

 

Lēmums:

 • neatbalstīt iesniegtos variantus;
 • lūgt ierosinātāju:

2.1. veikt Ķīpsalas apbūves jumtu risinājumu un apdares materiālu analīzi, kas pamatotu risinājumu, vai koriģēt izvēlēto jumtu risinājumus un izvēlētos apdares materiālus un krāsu risinājumu;

 • koriģēt ēkas risinājumu vizualizācijas, neattēlojot žogu vai veidot to tādējādi, lai varētu izvērtēt ēkas vizualizāciju kopumā;
 • pievienot risinājumu grafiskos materiālus – skatus, griezumus utt., lai izvērtētu ēkas apjoma un jumta stāva risinājumu;
 • atkārtoti skatīt pēc korekciju veikšanas.

 

 1. Tirdzniecības ēku jaunbūve Maskavas ielā 117, Rīgā (44. grupa, 93. grunts).

Pasūtītājs: SIA ENERGY GROUP”

Projekta izstrādātājs: SIA RS Arhitekti”

 

Lēmums:

atbalstīt risinājumu ar nosacījumu, ja to pamato apbūves tehnisko rādītāju analīze un tiek pilnveidota jumta forma un fasāžu apdare.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X